Ρύθμιση οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας για τους πλημμυροπαθείς

Ρύθμιση οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας για τους πλημμυροπαθείς

Με ΚΥΑ ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Την ΚΥΑ υπογράφουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λ. Αυγενάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ε­νέργειας Αλ. Σδούκου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θ. Πετραλιάς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρ. Τριαντόπουλος.

Με την Απόφαση εξειδικεύο­νται: το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης (πληγείσες περιοχές), οι δικαιούχοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Παράλληλα, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της έντοκης επιβάρυνσης.

Περιοχές και δικαιούχοι
Από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 επλήγησαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) Ανατολικής Αττικής, Νήσων και Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και δ) Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δικαιούχοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας των παραπάνω πληγεισών περιοχών είναι οι εξής:
α) Τελικοί πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι κατά την 4η/9/2023 ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ισχύος, σύμφωνα με το μητρώο που διατηρεί ο αρμόδιος Διαχειριστής, όπως έχει ενημερωθεί από τον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Τελικοί πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι κατά την 4η/9/2023 ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ / ΓΟΕΒ) με παροχές για σκοπούς άρδευσης.
γ) Τελικοί πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι κατά την 4η/9/2023 ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού με παροχές για σκοπούς άρδευσης.

Όροι και προϋποθέσεις
Για τη ρύθμιση των οφειλών δικαιούχων προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να πληρούνται, συνολικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να υπάρχει οφειλή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για χρονική περίοδο κατανάλωσης πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.
β) Το ποσό της οφειλής που δύναται να ρυθμιστεί είναι η οφειλή του δικαιούχου που έχει δημιουργηθεί από ανεξόφλητους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.
Οι λογαριασμοί κατανάλωσης πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής οφειλές από λογαριασμούς καταναλώσεων περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2023 και εφεξής.
γ) Το ποσό της οφειλής σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας να είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ.

Στους όρους αποπληρωμής των οφειλών συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
i) Αναστέλλεται η είσπραξη των οφειλών για τα έτη 2024 και 2025 που αφορούν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλώσεις μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.
Κατά τη χρονική περίοδο αναστολής είσπραξης του ποσού της οφειλής, αναστέλλονται όλες οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Προμήθειας ενέργειες του προμηθευτή (εντολές αποκοπής / καταγγελία / παύση εκπροσώπησης / εξώδικες οχλήσεις κ.λπ.) για το συγκεκριμένο ποσό οφειλής.
ii) Οι δόσεις σχετικά με την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της οφειλής ξεκινούν την 1η/1/2026, είναι ισόποσες και δεν υπερβαίνουν τις 60 μηνιαίες.
Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή της οφειλής θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31η/12/2030. Ο δικαιούχος οφείλει να εξοφλεί, εμπρόθεσμα, τις μηνιαίες δόσεις του προγράμματος.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικαιούχος εξαιρείται από τη ρύθμιση μετά την παρέλευση 30 ημερολογιακών ημερών από την προθεσμία εξόφλησης και ο πάροχος δύναται να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας.
iii) Το επιτόκιο για τον δικαιούχο, όσον αφορά την αποπληρωμή της οφειλής του, είναι μηδενικό για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της Απόφασης μέχρι την 31η/12/2030.
iv) Κάθε πάροχος μπορεί να εφαρμόσει τη δυνατότητα χορήγησης εκπτώσεων στον δικαιούχο, ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής από αυτόν, βάσει των διαδικασιών του και του επιχειρησιακού πλάνου του.
v) Αρχής γενομένης από την 1η/1/2026, κάθε πάροχος οφείλει να ενημερώνει, αναλυτικά, τον δικαιούχο σχετικά με την εξέλιξη της αποπληρωμής του επιλεχθέντος προγράμματος ρύθμισης, μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο πάροχος σταματά να εκπροσωπεί την παροχή με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή.
Διευκρινίζεται πως η ένταξη σε αυτή τη ρύθμιση και η ένταξη στη ρύθμιση του άρθρου 30 του ν. 5095/2024 (μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για την προώθηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), για το χρονικό διάστημα ισχύος της πρώτης, είναι αμοιβαία αποκλειόμενες ενέργειες για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Βήματα ένταξης
Για την ένταξη των δικαιούχων στη ρύθμιση προβλέπεται, βάσει ΚΥΑ, η παρακάτω διαδικασία:
1. O δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει –μετά από ταυτοποίηση με κωδικούς TaxisNet– ηλεκτρονική αίτηση, ξεχωριστή για κάθε παροχή που επιθυμεί να εντάξει στο μέτρο, σε ειδική διαδικτυακή πύλη του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) από τη 10η/6/2024 έως και τη 15η/7/2024.
Σε κάθε αίτηση δηλώνονται: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός παροχής, κινητό τηλέφωνο, e-mail δυνητικού δικαιούχου (εφόσον υπάρχει) και, κατά περίπτωση, ότι πρόκειται για παροχή αποκλειστικά για σκοπούς άρδευσης.
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει, έως την 30ή/7/2024, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπούσαν τις παροχές την 4η Σεπτεμβρίου 2023 συγκεντρωτική κατάσταση με τις παροχές των δυνητικών δικαιούχων, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, τον αριθμό της παροχής και την τυποποιημένη χρήση, το κινητό τηλέφωνο και το e-mail (εφόσον υπάρχει) του δυνητικού δικαιούχου, και την κοινοποιεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχουν αν οι δυνητικοί δικαιούχοι βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές. Στη συνέχεια, ενημερώνουν (με κάθε πρόσφορο μέσο) τους δυνητικούς δικαιούχους για τα παρεχόμενα προγράμματα ρυθμίσεων οφειλών.
4. Έως την 30ή/9/2024, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ρύθμισης οφειλής προς τον πάροχο, επιλέγοντας το πρόγραμμα ρύθμισης (χρηματικό ποσό ρύθμισης, χρονικό διάστημα αποπληρωμής) που επιθυμεί, και εντάσσεται στη ρύθμιση.
5. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν, μέχρι την 31η/10/2024, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αναλυτική κατάσταση ανά παροχή και δικαιούχο, η οποία περιλαμβάνει τα ποσά ανεξόφλητων οφειλών και τους υπολογιζόμενους τόκους, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών και των υπολογιζόμενων τόκων.
6. Μετά την ένταξη στη ρύθμιση, ο εκάστοτε πάροχος ενημερώνει τους δικαιούχους για το ποσό της έντοκης επιβάρυνσης που θα λάβουν ως ενίσχυση τόσο ανά έτος, αρχής γενομένης από το έτος 2027, όσο και συνολικά για όλη τη διάρκεια ισχύος του μέτρου.


ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Φωτό: EUROKINISSIΣχολιάστε εδώ