Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ στο “Π”: «Πάσχα Κυρίου Πάσχα»

Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ στο “Π”: «Πάσχα Κυρίου Πάσχα»

Toῦ
Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ


Δύο χιλιάδες χρόνια ἀκούγεται συνεχῶς ἡ ἠχώ τοῦ θριαμβευτικοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου, ὅτι « Κύριος ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καί ὤφθη» (Πρός Κορινθίους α’, ιε’, 4,5). Συγχρόνως ἡ Ἐκκλησία μας παρέλαβε ἀπό τούς Ἀποστόλους τό χαρμόσυνο καί παυσίλυπο μήνυμα καί τό διέδωσε σ’ ὅλους τούς λαούς κατά τήν ἐντολή τοῦ Ἀναστάντος πρός αὐτούς «ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξεων α’, 8).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δηλώνει ὅτι «αὐτό πού ἐπιθυμῶ εἶναι νά γνωρίσω τόν Χριστό καί τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεως» (Πρός Φιλιππησίους γ’, 10). Στήν λαμπρή αὐτή σύναξη πού ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ κρίνουμε ἐπίκαιρο νά γνωρίσουμε τή δύναμη, δηλαδή τίς συνέπειες τοῦ γεγονότος αὐτοῦ πού ἐκτείνονται στήν αἰωνιότητα.

α. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό θέμα τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων καί ἔκτοτε τῆς Ἐκκλησίας πρός τό ἀνθρώπινο γένος, ὅπως συνοπτικά ἀναφέρεται στό ἀποστολικό κήρυγμα: «Σᾶς παρέδωσα, γράφει στούς Κορινθίους καί σ’ ὅλους τούς πιστούς τή διδασκαλία πού εἶχα κι ἐγώ παραλάβει καί πού ἔχει πρωταρχική σημασία: ὅτι δηλαδή ὁ Χριστός πέθανε, σύμφωνα μέ τίς Γραφές, γιά τίς ἁμαρτίες μας, ὅτι ἐνταφιάστηκε καί ὅτι, σύμφωνα μέ τίς Γραφές, ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα καί ὅτι ἐμφανίστηκε στόν Κηφά, ἔπειτα στούς Δώδεκα. Εἴτε ἐγώ, λοιπόν, εἴτε ἐκεῖνοι (δηλαδή οἱ Ἀπόστολοι), αὐτά κηρύττουμε καί αὐτά πιστέψατε» (Πρός Κορινθίους α’, ιε’, 3,11).

β. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐμπειρία, πίστη καί ὁμολογία κατά τήν διαβεβαίωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου:

«Ἄν ὁμολογήσεις μέ τό στόμα σου πώς ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Κύριος καί πιστέψεις μέ τήν καρδιά σου πώς ὁ Θεός τόν ἀνάστησε ἀπό τούς νεκρούς, θά βρεῖς τή σωτηρία» (Πρός Ρωμαίους ι’, 9).

γ. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιβεβαιώνει καί τή δική μας πνευματική ἀποκατάσταση, ἀφοῦ θά ἀναγνωρισθοῦμε δίκαιοι καί ἐμεῖς πού πιστεύουμε στόν Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀνέστησε τόν Ἰησοῦ, τόν Κύριό μας, ἀπό τούς νεκρούς:

«Γιατί θ’ ἀναγνωριστοῦμε δίκαιοι κι ἐμεῖς πού πιστεύουμε στόν Θεό, ὁ ὁποῖος ἀνάστησε τόν Ἰησοῦ τόν Κύριό μας ἀπό τούς νεκρούς. Ὁ Ἰησοῦς παραδόθηκε στόν θάνατο γιά τίς ἀνομίες μας κι ἀναστήθηκε γιά τή σωτηρία μας» (Πρός Ρωμαίους δ’, 24-25).

δ. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν περιφανέστατη νίκη Του κατά τῆς φθορᾶς τοῦ ψεύδους τοῦ μίσους, τῆς κακίας καί τῆς πονηρίας τοῦ διαβόλου, διότι «ἐξῆλθεν νικῶν, καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκαλύψεως στ’, 2).

ε. Μόνο ὁ Ἀναστάς Κύριός μας μπορεῖ νά διαβεβαιώσει «ἐγώ ζῶ καί ὑμεῖς ζήσεσθε» (Ἰωάννου ιδ’, 19).

στ. Ἐμεῖς οἱ πιστοί ἐμπιστεύομαστε τόν Ἀναστάντα Κύριό μας πού μᾶς ὑπόσχεται ὅτι:

«Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή· ἐκεῖνος πού πιστεύει σ’ ἐμένα, κι ἄν πεθάνει, θά ζήσει» (Ἰωάννου ια’, 25).

ζ. Μέ τήν δύναμη καί τήν ἐνέργεια τῆς Ἀναστάσεως ἐνδυόμαστε διά τῶν Ἁγίων Μυστηρίων ἔνδυμα ἀφθαρσίας καί ἀθανασίας:

«Κι αὐτό, γιατί ντυθήκατε τόν Χριστό ὅσοι βαφτιστήκατε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ» (Πρός Γαλάτας γ’, 27).

η. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξασφαλίζει καί ἐγκαινιάζει τήν νέα περίοδο καί κατάσταση τῆς ζωῆς:

«Πραγματικά, τό βάπτισμά μας σημαίνει πώς συμμετέχουμε στόν θάνατο καί στήν ταφή τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅπως ὁ Πατέρας Θεός μέ τή δύναμή του ἀνέστησε τόν Χριστό ἀπό τούς νεκρούς, τό ἴδιο κι ἐμεῖς μποροῦμε νά ζήσουμε μία νέα ζωή» (Πρός Ρωμαίους στ’, 4).

θ. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση στηρίζει τόν καθημερινό προσωπικό ἀγώνα μας καί μᾶς ἐνισχύει, ὅπως ὁμολόγησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος:

«Ὅλα τά μπορῶ χάρη στόν Χριστό πού μέ δυναμώνει» (Πρός Φιλιππησίους δ’, 13).

ι. Κηρύττοντας τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στήν αἰώνια ζωή:

«Ἔχουμε, λοιπόν, τήν ἴδια ἐμπιστοσύνη στό Θεό, πού ἀναφέρει ἡ Γραφή: Ἐμπιστεύτηκα τόν ἑαυτό μου στό Θεό, γι’ αὐτό καί μίλησα. Κι ἐμεῖς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στό Θεό, γι’ αὐτό καί κηρύττουμε. Ξέρουμε ὅτι ὁ Θεός, πού ἀνάστησε τόν Κύριο Ἰησοῦ, θά ἀναστήσει καί ἐμᾶς διά τοῦ Ἰησοῦ καί θά μᾶς παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας» (Πρός Κορινθίους Β’, δ’, 13-14)

«Ἰησοῦς Χριστός, χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Πρός Ἑβραίους ιγ’, 8).

Σ’ Αὐτόν ἀνήκει
ἡ εὐλογία καί ἡ δόξα
καί ἡ σοφία καί ἡ εὐχαριστία
καί ἡ τιμή καί ἡ δύναμη
καί ἡ ἰσχύς στόν Θεό μας
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

(Ἀποκαλύψεως ζ’, 12)

Ἡ χάρη, ἡ εὐλογία, ἡ εἰρήνη καί ἡ δύναμη
τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ