Αναπτυξιακό Οργανισμό ιδρύει ο Δήμος Πειραιά

Αναπτυξιακό Οργανισμό ιδρύει ο Δήμος Πειραιά

Αλλάζει επίπεδο ο Δήμος Πειραιά. Φεύγει από τα τετριμμένα πλαίσια της Αυτοδιοίκησης, όπως τουλάχιστον την έχουμε ζήσει μεταπολεμικά, και μπαίνει στο κάδρο των μητροπολιτικών Δήμων της Ευρώπης, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να λειτουργούν οι μεγάλοι αυτοδιοικητικοί οργανισμοί ως αυτόνομες κυβερνητικές οντότητες και να καθορίζουν οι ίδιοι το πλάνο που θα πορεύονται σε κάθε επίπεδο, είτε αυτό αφορά τον τομέα της διοίκησης ή των παροχών είτε αφορά τον τομέα των έργων.

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από ενδελεχή μελέτη, αποφάσισε να ιδρύσει Αναπτυξιακό Οργανισμό, ο οποίος θα του ανοίξει τον δρόμο της σημαντικής αυτής μετεξέλιξης και θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την επόμενη μέρα.

Ο Οργανισμός αυτός θα είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία που θα διέπεται από τις διατάξεις των ν. 4674/2020, 4735/2020 και 4548/2018. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκειά της σε είκοσι χρόνια, η οποία θα μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, που θα λαμβάνεται πριν από τη λήξη της με αυξημένη πλειοψηφία.

Σκοποί της εταιρείας μεταξύ άλλων είναι:
• Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, ΟΤΑ και φορέων τους, φορέων του δημοσίου τομέα, επιμελητηρίων, συλλόγων κ.λπ.
• Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και βιώσιμης εν γένει ανάπτυξής του, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, και
• Η υλοποίηση δράσεων και έργων για το περιβάλλον μέσω αξιοποίησης ΑΠΕ κ.λπ.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ