Απάντηση του υπουργείου Παιδείας για τα κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία της ΠΕ Νήσων

Απάντηση του υπουργείου Παιδείας για τα κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία της ΠΕ Νήσων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν του αιτήματος της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τα κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία της Π.Ε. Νήσων, σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε στις 30-10-2019 την κάτωθι απάντηση: 

«Σε απάντηση του από 12/9/2019 συνημμένου αιτήματός σας, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 18/9/2019,  κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όταν δεν έχει καταστεί δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με την διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας. Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών. 

Οι προσλήψεις εξαρτώνται τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες, που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τον προσήκοντα έλεγχο των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις [άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 & 8 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), άρθρο 7 της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α] όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο [επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006 όπως ισχύει]. Υπό το πρίσμα αυτό, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των κενών των παραμεθόριων/νησιωτικών περιοχών, καθώς και των κενών που διαπιστώνονται σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παρ. 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)], οι αρμοδίως καταγεγραμμένες ανάγκες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 διδακτικών ωρών, στον ίδιο κλάδο, προκειμένου να είναι δυνατή πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη περιοχή/ βαθμίδα. Διευκρινίζεται ότι λειτουργικές ανάγκες ωρών, λιγότερες των ανωτέρω, δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή. Τα λειτουργικά κενά επικαιροποιούνται πριν από κάθε φάση πρόσληψης και καταγράφονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Τα αιτήματα των πολιτών  λαμβάνονται υπόψη και εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή, πριν από κάθε φάση πρόσληψης, σε σχέση, όμως, με τα αρμοδίως δηλωθέντα κενά, καθώς και με το σύνολο των λειτουργικών αναγκών της Επικράτειας και, πάντα,  στο πλαίσιο των διαθέσιμων για τις προσλήψεις πιστώσεων. 

Με αυτά τα δεδομένα, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο φάσεις προσλήψεων, στις 6 και στις 30/9/2019, ενώ στις 14/10/2019 έγιναν προσλήψεις για την αναπλήρωση των κενών που είχαν προκύψει από μη αναλήψεις/παραιτήσεις των προηγούμενων φάσεων.

Συγκεντρωτικά, μέχρι σήμερα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχουν προσληφθεί 4465 αναπληρωτές στη Γενική Εκπαίδευση και 3237 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, για την περιοχή της Α’ Πειραιά (Δ.Ε.), στην οποία ανήκει ο Δήμος Σαλαμίνας, στον οποίο αναφέρεστε, έχουν γίνει συνολικά 232 προσλήψεις, ήτοι 104 στη Γενική Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και του Μουσικού Σχολείου Πειραιά) και 128 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΣΜΕΑΕ-Τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη & ΚΕΣΥ).

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό ότι, πολλές φορές, συμβαίνει, από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές, να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια, το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό να μεταφέρεται σε επόμενη φάση προσλήψεων.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε περιοχή Εκπαίδευσης, ενώ η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων των σχολείων της αρμοδιότητάς τους.          

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των διαδικασιών του Υπουργείου έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων  πιστώσεων.»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄


Σχολιάστε εδώ