Διευκρινίσεις λίγο πριν λήξουν οι προθεσμίες

Διευκρινίσεις λίγο πριν λήξουν οι προθεσμίες

Επτά μήνες τώρα, οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας σε περιοχές κυρίως αγροτικές, όπου σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται δύσκολη η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων.

Πριν από λίγες μέρες το Κτηματολόγιο έδωσε διευκρινίσεις, για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους.

Σε σχέση με τη δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης κληρονομιά, εάν οι δικαιούχοι έχουν ζητήσει από διάφορες υπηρεσίες τα παραπάνω έγγραφα και καθυστερούν, μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης και να τα προσκομίσουν αφού εκδοθούν.

Αντίστοιχα, για τη δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης χρησικτησία επισημαίνεται ότι, αντί της υποβολής εγγράφων χορήγησης επιδότησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με εξουσιοδότηση προς το Κτηματολόγιο για τη διασταύρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης, με τα στοιχεία που τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους, λόγω φόρτου των αρμόδιων αρχών, ενώπιων των οποίων συντάσσονται, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν.

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του εντύπου Ε9, στο οποίο να αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο.


Σχολιάστε εδώ