Β. Θεοτοκάτος: Νέο πλήγμα κατά των πολυτέκνων η ρύθμιση για τις 120 δόσεις

Β. Θεοτοκάτος: Νέο πλήγμα κατά των πολυτέκνων η ρύθμιση για τις 120 δόσεις


Tου
ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
Επιτίμου Δικηγόρου – προέδρου της ΑΣΠΕ


Η κυβέρνηση των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ και των λοιπών προθύμων των καθισμάτων βρήκε πάλι την ευκαιρία να πλήξει τους πολυτέκνους με τον ν. 4611/2019 για τη ρύθμιση των οφειλών (120 δόσεις).

Έτσι, με το άρθρο 76 του παραπάνω νόμου, προκειμένου να τοποθετεί μη πολυτέκνους σε θέσεις πολυτέκνων, εξαίρεσε ειδικώς μόνον από τον ν. 2643/1998, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητος, την προσκόμιση και του σχετικού πιστοποιητικού που χορηγείται από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Έτσι, στις θέσεις που αναλογούν στους πολυτέκνους (γονείς και τέκνα) θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούνται και μη πολύτεκνοι, αφού από το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως δεν προκύπτουν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου (επιμέλεια τέκνων κ.λπ.).

Με αυτό τον τρόπο εφαρμόζει η κυβέρνηση τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2, που ορίζει τα εξής: «Πολύτεκνες οικογένειες… έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος»!

Είναι δε χαρακτηριστικό της νοοτροπίας των κυβερνώντων ότι στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου αναγράφονται και τα εξής, ως αιτιολογία δήθεν για την παραπάνω εξαίρεση: «Ενδεικτικώς αναφέρονται τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, των οποίων έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς, τα οποία αν και δεν μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ είναι δικαιούχοι των ευεργετικών διατάξεων του ν. 2643/1998».

Ο εν λόγω νόμος ουδαμού αναφέρει ότι τέτοια περίπτωση περιλαμβάνεται στους προστατευόμενους αυτού του νόμου και το αναφερόμενο στην αιτιολογική έκθεση είναι αυταποδείκτως ψευδές, καθώς με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2643/1998 ορίζεται ότι «για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώ­ντα τέκνα».

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε πολύτεκνη οικογένεια ρητώς και όχι απλώς σε οικογένεια που έχει τέσσερα τέκνα και συνεπώς αυταπόδεικτο είναι ότι ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται αυτή που αναφέρεται στον νόμο.

Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 3454/2006 ορίζει επί λέξει: «Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2Α), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

Από την εν λόγω διάταξη αυταπόδεικτο καθίσταται ότι όταν και οι δύο γονείς έχουν αποβιώσει παύει η προστασία των τέκνων, αφού με τον θάνατο των γονέων παύει η υφισταμένη πολυτεκνική ιδιότητα αυτών και συγχρόνως παύει και η προστασία των τέκνων τους (πλην της περιπτώσεως που είναι δύο κάτω των 23 ετών).

Έτσι έχουν κρίνει και τα διοικητικά δικαστήρια. Σημειωτέον ότι ο νόμος δεν θέτει χρονικά όρια για την εγγραφή κάποιου ως πολυτέκνου, εφόσον έχει ή είχε τις προϋποθέσεις βάσει των ισχυόντων εκάστοτε νόμων περί της πολυτεκνικής τους ιδιότητος και ως εκ τούτου το αναφερόμενο στην αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με το οποίο κάποιοι δεν πρόλαβαν να εγγραφούν στην ΑΣΠΕ, δεν έχει κανένα απολύτως έρεισμα στον νόμο.

Στη συνέχεια, με το άρθρο 98 του παραπάνω νόμου, βάσει του οποίου ρυθμίζουν τις δόσεις, ενώ ορίζουν για τον καθορισμό των δόσεων τους συντελεστές με τους οποίους πολλαπλασιάζεται το συνολικό εισόδημα, προβλέπουν μειωμένους συντελεστές μόνον μέχρι τα τρία τέκνα (για ένα τέκνο μείωση μία μονάδα, για δύο τέκνα μείωση δύο μονάδες και για τρία τέκνα και άνω τρεις μονάδες), δηλαδή έχει τον ίδιο μειωμένο συντελεστή αυτός που έχει 4, 6, 10, 13, κ.λπ., εξαρτώμενα τέκνα με αυτόν που έχει τρία!

Η ΑΣΠΕ είχε ζητήσει από την κυβέρνηση την απόσυρση του άρθρου 76 και την προσθήκη, για τους πολυτέκνους που έχουν τέσσερα και επιπλέον εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής να μειώνεται επί πλέον κατά μία μονάδα για το τέταρτο και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο ξεχωριστά κατά μία μονάδα.

Ανέγραφε δε η ΑΣΠΕ στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 13-5-2019 για την κυβέρνηση: «Εάν δεν το πράξει θα το θυμηθεί την ώρα της κρίσεως, τότε όμως θα είναι αργά για δάκρυα».

Γίνονται δε αυτά όταν για το τρέχον έτος, ήτοι από 1-1-2019 έως 16-4-2019, οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 16.462 (θάνατοι 40.210 και γεννήσεις μόνον 23.748).

Η κυβέρνηση, τώρα, στην έξοδο της από την εξουσία, ας αιτιάται τον εαυτό της και τις ιδεοληψίες της και όχι τους άλλους!


Σχολιάστε εδώ