Η ώρα των συμψηφισμών στην ΕΡΤ μετά το λουκέτο

Η ώρα των συμψηφισμών στην ΕΡΤ μετά το λουκέτο

-Κάποιοι εισπράττουν και κάποιοι δίνουν

Δύο χρόνια χρειάστηκαν και για τη δεύτερη απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών της ΕΡΤ προς τους εργαζομένους της, μετά και το λουκέτο. Η δεύτερη απόφαση για τον συμψηφισμό αποζημιώσεων και μισθών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 14 Μαρτίου 2019 και η πρώτη στις 24 Απριλίου 2017.

Στο σκέλος συμψηφισμού των αποδοχών το τελικώς οφειλόμενο ποσό προς τους εργαζόμενους καταβάλλεται από την ΕΡΤ εφάπαξ, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, και τμηματικά, μέσω της μισθοδοσίας αυτών, έως και δώδεκα μηνιαίες δόσεις για κάθε μεγαλύτερο ποσό, με την προϋπόθεση ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ.

Το συνολικά οφειλόμενο ποσό προς τον κρατικό προϋπολογισμό, που αφορά τις αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων που αναβίωσε η εργασιακή τους σχέση, ορίζεται ως εξής: Το ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν οι εργαζόμενοι και το οποίο συμψηφίζεται με την προκύπτουσα υποχρέωση προς καταβολή μισθών από την ΕΡΤ ΑΕ επιστρέφεται εξ ολοκλήρου από την ΕΡΤ ΑΕ, με εφάπαξ ή τμηματική καταβολή του στον κρατικό προϋπολογισμό, εντός του έτους που διενεργήθηκε ο συμψηφισμός. Το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν οι εργαζόμενοι, όπως αυτό προκύπτει μετά τον συμψηφισμό που διενεργήθηκε κατά τα ανωτέρω και το οποίο υπερβαίνει τον οφειλόμενο μισθό από την ΕΡΤ ΑΕ, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ ΑΕ και αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο ασφαλιστικό πεδίο, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας σε τρίτους, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ελευθερίου επαγγέλματος δεν επιστρέφονται, ούτε συμψηφίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις.

Οι εργαζόμενοι σε ΔΤ – ΝΕΡΙΤ
Ειδικά στην περίπτωση παροχής εξαρτημένης εργασίας, στη ΔΤ ή και στη ΝΕΡΙΤ, ισχύουν τα εξής δεδομένα: Προσδιορίζεται ο οφειλόμενος μεικτός μισθός που θα λάμβαναν οι εργαζόμενοι της κατηγορίας και υπολογίζονται οι αναλογούσες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου. Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δεδουλευμένων μεικτών αποδοχών που έλαβαν οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής από τη ΔΤ ή και τη ΝΕΡΙΤ, καθώς και οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου που έχουν καταβληθεί για τις αποδοχές αυτές, όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις.

Μετά τον συμψηφισμό των οφειλόμενων μεικτών μισθών και των δεδουλευμένων μεικτών αποδοχών συμψηφίζονται και οι αναλογούσες επ’ αυτών εισφορές εργοδότη και εργαζομένου. Αν οι αναλογούσες εισφορές υπερβαίνουν τις καταβληθείσες, το υπολειπόμενο ποσό των αναλογουσών εισφορών αποδίδεται κατά τα προβλεπόμενα. Αν οι αναλογούσες εισφορές υπολείπονται των καταβληθεισών, το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται, ούτε συμψηφίζεται περαιτέρω.


Σχολιάστε εδώ