Πολύ καλά πάει ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου

Πολύ καλά πάει ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου

…όπως απέδειξε το πετυχημένο μοντέλο που εφαρμόσθηκε στις χρήσεις 2016 – 2017. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 93.045 χιλ. ευρώ έναντι 85.303 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Τα δε λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 15.186 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,28% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου του 2017, ήτοι 14.156 χιλ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 7.910 χιλ. ευρώ έναντι 5.145 χιλ. ευρώ, ήτοι αύξηση 53,74%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε σε 3.022 άτομα από 2.892 που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


Σχολιάστε εδώ