Οδηγός για την αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ!

Οδηγός για την αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ!

1.Πώς υποβάλλεται, η αίτηση συνταξιοδότησης;

Η αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλεται σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα από όλους τους ασφαλισμένους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, με τους κωδικούς του taxisnet. Στη συνέχεια, ο αιτών, μπορεί, να ενημερώνεται ηλεκτρονικά, για την πορεία της αίτησης. Εξακολουθεί παράλληλα, η διάθεση έντυπων αιτήσεων, για όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν την αίτηση σε έντυπη μορφή.

2.Πού υποβάλλεται, η αίτηση συνταξιοδότησης;

Η αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία συντάξεων του τελευταίου φορέα στον οποίο είχατε ασφαλιστεί (για τους μισθωτούς, αρμόδιο είναι το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ, για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας). Εάν, η αίτηση υποβληθεί σε μη αρμόδια υπηρεσία, διαβιβάζεται στην αρμόδια.

3.Ποια, είναι τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβάλω (με την αίτηση συνταξιοδότησης;)

Αναφέρονται, στην αίτηση συνταξιοδότησης (ανάλογα και με τα πεδία, που έχουν συμπληρωθεί).

4.Πώς να ξέρει, ο συνταξιούχος ότι, έχει συμπληρώσει σωστά την αίτηση συνταξιοδότησης;

Η ηλεκτρονική αίτηση, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτή σε όλους τους ασφαλισμένους. Εάν παρουσιαστεί, κάποιο τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει, να αποταθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης (1555). Στην έντυπη, αίτηση συνταξιοδότησης, μπορεί, να συμβουλευτεί τον υπάλληλο της υπηρεσίας, που θα παραλάβει την αίτησή. Συμπληρώνει δε, τον αριθμό μητρώου, του τελευταίου φορέα.

5.Για ποιο λόγο, ο συνταξιούχος, πρέπει, να συμπληρώσει την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά;

Οι εν δυνάμει, συνταξιούχοι, που συμπληρώνουν, την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά μπορούν, να ενημερώνονται, όποτε επιθυμούν σχετικά με το στάδιο που  βρίσκεται η διεκπεραίωσή της, χωρίς, να επισκεφθούν την υπηρεσία. Επιπλέον, δικαιούνται, να λάβουν προσωρινή σύνταξη άμεσα, με ποσό, που προσεγγίζει το ποσό της οριστικής σύνταξης (εγκύκλιος 4/2018).

6.Πότε, πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην αίτηση συνταξιοδότησης και στο αποδεικτικό παραλαβής, θα πρέπει, να κατατεθούν το συντομότερο (για τους μισθωτούς, αρμόδιο, είναι το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ, για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας).

7.Πόσος, χρόνος απαιτείται, για την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης;

Εξαρτάται από τη σειρά προτεραιότητας, την πληρότητα των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και από τις απαραίτητες, προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες (διαδοχικός χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ).

8.Μπορεί, να υποβληθεί αίτημα, για απόφαση συνταξιοδότησης άμεσα;

Στις περιπτώσεις, που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης ο υποψήφιος συνταξιούχος, μπορεί, για να ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεσή του, κατά προτεραιότητα εάν έχει παρέλθει 3μηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μόνο, για σοβαρό λόγο. Συγκεκριμένα, μπορεί, να επικαλεστεί σημαντικό πρόβλημα υγείας, που πιστοποιείται από γνωμάτευση σε ισχύ, ή ιδιαίτερα σοβαρούς οικονομικούς λόγους σε συνδυασμό με την οικογενειακή του κατάσταση και υπό την προϋπόθεση, ότι, δεν εργάζεται, δεν έχει προϋποθέσεις να λάβει προσωρινή ή άλλη οριστική σύνταξη και έχει καταθέσει, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση του αιτήματος, γίνεται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή.

9.Ποιοι, δικαιούνται προσωρινή σύνταξη;

Όλοι, εκτός εάν δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης, ότι, δεν επιθυμούν να τους χορηγηθεί ή δεν έχουν, τις νόμιμες προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, που έχουν συμπληρώσει, μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

10.Σε πόσο χρονικό διάστημα, χορηγείται, η προσωρινή σύνταξη;

Λογικά, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, όλων των δικαιολογητικών.


Σχολιάστε εδώ