Δείτε την ομιλία και την παρέμβαση του Π. Σκουρλέτη στην Ολομέλεια της Βουλής για το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Δείτε την ομιλία και την παρέμβαση του Π. Σκουρλέτη στην Ολομέλεια της Βουλής για το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Δείτε την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση & ψήφιση του σ/ν του ΥΠΕΣ “Κλεισθένης Ι” 12/7/2018

Δείτε την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη  στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για το σ/ν του ΥΠΕΣ “Κλεισθένης Ι” 11/7/2018


Σχολιάστε εδώ