Η εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών στην Επιτροπή της Βουλής για το σ/ν του ΥΠΕΣ “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

Η εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών στην Επιτροπή της Βουλής για το σ/ν του ΥΠΕΣ “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

Δείτε την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία συνήλθε σήμερα το απόγευμα στην τρίτη της συνεδρίαση, με θέμα: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».


Σχολιάστε εδώ