ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 6Κ/2017- ΔΕ και 1Ε/2017

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 6Κ/2017- ΔΕ και 1Ε/2017

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα έξι (56) θέσεων μονίμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

 Οριστικός πίνακας διοριστέων

 Οριστικός πίνακας απορριπτέων

 Οριστικός πίνακας κατάταξηςκατάταξης


ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2017 – Κωδικός θέσης 10005)   

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1E/2017 (ΦΕΚ 7/15.02.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση μίας  (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) στο γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Προσωπικού ” [κωδικός θέσης: 10005], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Έχουν αναρτηθεί ο πίνακας προσληπτέου, αναπληρωματικών, αποκλειομένων κατά τα στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη καθώς και ο πίνακας  αποκλειόμενων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους .

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι  αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (προσληπτέου, αναπληρωματικών, αποκλειομένων κατά τα στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη καθώς και ο πίνακας  αποκλειόμενων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Ο πίνακας προσληπτέου απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.7.2010) μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.


Σχολιάστε εδώ