Στα χαρτιά θα μείνουν

Στα χαρτιά θα μείνουν

Δημοσιεύθηκαν οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννη Μπράχου. Δεν θα τις αναφέρουμε αναλυτικώς, καθώς είναι εκτενής ο κατάλογος, αλλά μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι και οι εξής:

Προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται σε αποφάσεις για τη συγκρότηση Επιτροπών Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας της Ελλάδας με τρίτες χώρες, παρακολουθεί όλες τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες, όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας καθώς και το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική

Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), συντονίζει και υλοποιεί δράσεις του υπουργείου Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε τρίτες χώρες, εντοπίζει έργα προς χρηματοδότηση, υποβάλει σχετικές προτάσεις, εκπονεί μελέτες και μεριμνά για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών. Και, τέλος, εκτελεί ειδικές αποστολές που του ανατίθενται από τον υπουργό Εξωτερικών. Με τέτοιες αρμοδιότητες ή που δεν θα κάνει απολύτως τίποτα ή θα κάνει πολλά από λίγο…

[email protected]


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!