“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ”: ∆άνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από την Alpha Bank με 50% επιδότηση επιτοκίου, μέσω της ∆ράσεως ΤΕΠΙΧ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ”: ∆άνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από την Alpha Bank με 50% επιδότηση επιτοκίου, μέσω της ∆ράσεως ΤΕΠΙΧ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Alpha Bank, συνεπής στη δέσμευσή της για στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας,
υπέγραψε συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
για τη διάθεση της ∆ράσεως ΤΕΠΙΧ “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο”.

Σκοπός της ∆ράσεως, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 384 εκατ., είναι η συνεπένδυση
κεφαλαίων Τραπεζών και Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), σε αναλογία 1:1, για την παροχή
δανείων επιχειρηματικής αναπτύξεως σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, χωρίς γεωγραφικούς
περιορισμούς στην κατανομή του προϋπολογισμού και με ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτήσεως.

Ειδικότερα, μέσω της Alpha Bank θα χορηγηθούν επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως
αναπτυξιακού σκοπού με ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:
♦ Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 50%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ,
(πλέον εισφοράς του Ν.128/75, για το 50% του κεφαλαίου).
♦ Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.
♦ Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως Ευρώ 800.000 για επενδυτικά δάνεια και έως
Ευρώ 300.000 για κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, στο πλαίσιο των ∆ράσεων του
ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, δύνανται να
χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής του έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο
μέσω της ∆ράσεως “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”.

Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 30.6.2018 και εφόσον δεν εξαντληθεί
νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως στη ∆ράση
“Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr. και να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της
Alpha Bank.


Σχολιάστε εδώ