Τράπεζας της Ελλάδος: Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2017

Τράπεζας της Ελλάδος: Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2017

Θέμα: Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2017              

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2018, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017.

Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2017 ανήλθαν σε 1.441,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 499,9 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2017 ανήλθαν σε 941,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.092,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 928,5 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017

 • Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.441,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.728,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016, σημειώνοντας μείωση κατά 16,6%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.310,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.595,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 17,8%.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε 78,0 εκατ. ευρώ, έναντι 81,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
 • Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε 38,9 εκατ. ευρώ.
 • Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 14,0 εκατ. ευρώ, έναντι 12,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,9%.
 • Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα) διαμορφώθηκαν σε 391,3 εκατ. ευρώ, έναντι 331,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα λοιπά έξοδα ύψους 52,4 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009 που κατέβαλε η Τράπεζα, βάσει των διατάξεων των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων.

Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 108,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017. Η πρακτική σχηματισμού προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος αρχής της συντηρητικότητας. Μέσω του σχηματισμού επαρκών προβλέψεων ισχυροποιείται η οικονομική θέση της Τράπεζας, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και στους κινδύνους που αναλαμβάνει.

Το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, διαμορφώθηκε σε 7.600,3 εκατ. ευρώ.


Σχετικοί σύνδεσμοι: Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2017

                                – Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών


Balance Sheet and Profit and Loss Account for financial year 2017

At its meeting on 22 January 2018, the General Council of the Bank of Greece approved the Bank’s audited Annual Accounts for the financial year ending 31.12.2017.

The net income of financial year 2017 amounted to €1,441.7 million, while expenses, including provisions, amounted to €499.9 million.

The Bank’s profit for 2017 amounted to €941.8 million, compared with €1,092.3 million in 2016. This profit shall be distributed in accordance with Article 71 of the Bank’s Statute. After the distribution of dividend to shareholders, an amount of €928.5 million shall be transferred to the Government in accordance with Article 71(1) and (3) of the Bank’s Statute.

The gross dividend per share that will be proposed to the General Meeting of the Bank’s shareholders for distribution is €0.6720, unchanged from the year 2016.

Analysis of the Profit and Loss Account for financial year 2017

 • Income

The total net income arising from the implementation of the Eurosystem’s single monetary policy, emergency liquidity assistance, interest on the Bank’s portfolios, commissions and other income from domestic and foreign operations amounted to €1,441.7 million, having decreased by 16.6% from €1,728.2 million in 2016. This change was mainly due to credit institutions’ decreased recourse to ELA funding by the Bank of Greece.

Specifically:

 • Net interest income, income from financial operations and the pooling of the Eurosystem’s monetary income amounted to €1,310.8 million, having decreased by 17.8% from €1,595.1 million in 2016.
 • Net income from fees and commissions decreased by 4.6% to €78.0 million, from €81.8 million in 2016.
 • Income from equity shares and participating interests remain unchanged at €38.9 million.
 • Finally, the Bank’s other income amounted to €14.0 million, having increased by 12.9% from €12.4 million in 2016.
 • Expenses

Total expenses excluding provisions (staff costs and pension benefit expenses, depreciation, other administrative expenses and other expenses) amounted to €391.3 million, from €331.4 million in 2016, having increased by €59.9 million. The increase is mainly attributable to other expenses of €52.4 million, stemming primarily from the Bank’s payment of the extraordinary levies referred to in Laws 3808/2009 and 3845/2010 for the years 2008 and 2009 respectively, as well as relevant surcharges.

Provisions in financial year 2017 amounted to €108.6 million. The practice of establishing provisions and reserves is in line with the principle of prudence also followed by the European Central Bank and the other Eurosystem national central banks. Adequate provisioning aims to strengthen the Bank’s financial position, so that it can best fulfil its mandate and address the risks to which it is exposed.

Total accumulated provisions, as at 31 December 2017, amounted to €7,600.3 million.


Related links: – Balance Sheet and Profit and Loss Account for financial year 2017

Independent Auditor’s Report


 


Σχολιάστε εδώ