Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος!

Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος!

Με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη μετατροπή της αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (άρθρο 1).
Παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με ειδικές προνομιακές διατάξεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, με 15 έτη ασφάλισης ή, εφόσον πρόκειται για ασφάλιση υπολογιζόμενη από τον οικείο φορέα σε ημέρες, με 4.050 ημέρες ασφάλισης, εφόσον πάσχουν από συγκεκριμένη και οριζόμενη από τις παραπάνω διατάξεις μορφή αναπηρίας. Το ποσό της σύνταξης καθορίζεται ίσο προς αυτό που αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ή 35 έτη ασφάλισης.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος, με τις παραπάνω προνομιακές διατάξεις τονίζεται ότι δεν υπάγονται συνταξιούχοι που κατά τη συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας δεν είχαν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση με βάση τον ν. 612/1977 και δεν έπασχαν από τις συγκεκριμένες παθήσεις, αλλά απέκτησαν την πάθηση-αναπηρία μεταγενέστερα του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Αντίθετα, για λόγους χρηστής διοίκησης, δικαίωμα μετατροπής έχουν:

1. Συνταξιούχοι αναπηρίας με πάθηση υπαγόμενη στις διατάξεις του ν. 612/1977, εφόσον η συγκεκριμένη πάθηση υπήχθη μεταγενέστερα της αίτησης τους στις ειδικές αυτές διατάξεις.

2. Όσοι έπασχαν από παθήσεις εμπίπτουσες στον ν. 612/1977 κατά τη συνταξιοδότησή τους και οι οποίοι, ενδεχομένως λόγω άγνοιας, δεν αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μπορεί να συνυπολογιστεί μόνο για τη συμπλήρωση των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας μας, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη ασφάλισης και μόνο για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

Αντίθετα, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί, για τη συμπλήρωση χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται από ειδικές διατάξεις νόμων, μεταξύ άλλων, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με τις προνομιακές διατάξεις του ν. 612/1977, όπως έχουν επεκταθεί και ισχύουν, ή για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.


Σχολιάστε εδώ