Κτηματολογικό Γλωσσάρι: «Αρχικές εγγραφές»

Κτηματολογικό Γλωσσάρι: «Αρχικές εγγραφές»

«Αρχικές κτηματολογικές εγγραφές» είναι εκείνες που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος. Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής, είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωση όλης ή ενός τμήματός της εντός επτά ετών (και 14 ετών για όσες περιοχές κτηματογραφήθηκαν την περίοδο 1997-1999) από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου. Η προθεσμία αυτή ισχύει τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.


Σχολιάστε εδώ