Τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ για το 2018!

Τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ για το 2018!

Για την καταβολή του ΕΚΑΣ πρέπει να πληρού­νται από τους συνταξιούχους αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ.

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ.

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ.

ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τον μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.

στ) Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων β, γ και δ αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016 και για αυτόν τον λόγο, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2018, εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.
35 ευρώ τον μήνα!

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ καταβάλλεται επίδομα ποσού 35 ευρώ μηνιαίως.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!