Κτηματολογικό Γλωσσάρι: «Χρηματοδοτική και χρονομεριστική μίσθωση»

Κτηματολογικό Γλωσσάρι: «Χρηματοδοτική και χρονομεριστική μίσθωση»

«Χρηματοδοτική μίσθωση» (Leasing) είναι η παραχώρηση της χρήσης (και όχι της κυριότητας) ενός ακινήτου από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, για μία τουλάχιστον δεκαετία, έναντι καταβολής συγκεκριμένου ενοικίου. «Χρονομεριστική μίσθωση» (Time Sharing) είναι η (χρονικά διαιρεμένη) μίσθωση η οποία καταρτίζεται με σύμβαση 5-60 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκμισθωτής αναλαμβάνει να παραχωρεί κάθε έτος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση τουριστικού καταλύματος έναντι συμφωνημένου ενοικίου. Εφόσον καταρτισθούν με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφούν στο Κτηματολόγιο και τα δύο είδη μίσθωσης εξασφαλίζουν τόσο τον εκμισθωτή όσο και τον ενοικιαστή.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!