Κριτήρια και προϋποθέσεις για επίσπευση συντάξεων

Κριτήρια και προϋποθέσεις για επίσπευση συντάξεων

Με τη διαδικασία απονομής εκκρεμών συντάξεων να βρίσκεται σε εξέλιξη, η διοίκηση του φορέα επιδιώκει να βάλει τάξη στη σειρά προτεραιότητας, χωρίς να υπάρξουν αδικίες. Προϋπόθεση είναι να συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που θα επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακάμψουν τη σειρά προτεραιότητας και να προωθήσουν προς ολοκλήρωση τη συνταξιοδοτική αίτηση. Έτσι, τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο συνταξιούχος είναι:

α) Να μην εργάζεται.

β) Να μην υπάρχουν προϋποθέσεις για λήψη προσωρινής σύνταξης, ούτε άλλης σύνταξης.

γ) Να έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δ) Να έχει παρέλθει ένα τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

ε) Να έχει προσκομίσει βεβαίωση διευθυντή νοσηλευτικού ιδρύματος ή -στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας- να έχει εκδοθεί από τα ΚΕΠΑ γνωμάτευση σε ισχύ, από τις οποίες να πιστοποιείται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα υγείας.

στ) Να υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί οικονομικοί λόγοι, σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση.

Η αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων με ταυτόχρονη συνεκτίμηση της σοβαρότητας του κινδύνου που επαπειλείται, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται από τον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή.


Σχολιάστε εδώ