Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Κτηματογράφηση

Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Κτηματογράφηση

Kτηματογράφηση μιας περιοχής ορίζεται η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο ε­μπράγματο βάρος κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται, κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας, στα κτηματολογικά διαγράμματα. Επίσης, καταγράφονται ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα, ενώ τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα με συγκεκριμένες συντεταγμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.


Σχολιάστε εδώ