Παραγράφονται στην 20ετία!

Παραγράφονται στην 20ετία!

Σύμφωνα με πρόσφατη εφαρμοστική εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους, εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγεγραμμένες, κατά τις ισχύουσες, κατά την έναρξη του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις.

Η παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους, εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.


Σχολιάστε εδώ