ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΙΣ… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ!

«Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο σκοπός της ΕΡΤ είναι η οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, καθώς και η συμβολή της με τα μέσα αυτά στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού, χωρίς να επιδιώκεται η απόκτηση κέρδους. Η παρούσα διοίκηση της εταιρείας, από την ανάληψη των καθηκόντων της και εν όψει του προβλήματος των συσσωρευμένων ελλειμμάτων, έθεσε στόχους εξορθολογισμού των εξόδων της, με σκοπό τη μείωση και σταδιακή απορρόφηση των εν λόγω ελλειμμάτων. Τα μέτρα και οι δράσεις στον οικονομικό τομέα άρχισαν να αποδίδουν σταδιακά με συνέπεια τα πρωτογενή αποτέλεσμα κάθε χρήσεως να είναι θετικά και με αυξητική τάση, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ειδικότερα, από πρωτογενείς ζημίες χρήσεων 2003-2004 και 2004-2005 ύψους 13,29 εκατ. ευρώ και 1,35 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έχουμε πρωτογενή κέρδη 3,06 εκατ. ευρώ στη χρήση 2005-2006 και εκτίμηση για 10

εκατ. ευρώ και πλέον στη 18μηνη χρήση 1.7.06-31.12.07.

Με σκοπό να βλάψετε την ΕΡΤ (για μια ακόμη φορά) μέσω δημοσιευμάτων σας στις 20/1/2008 σελ. 28 και 27/1/2008 σελ. 30 διοχετεύσατε ανακριβείς πληροφορίες στους αναγνώστες της εφημερίδας σας. Ειδικότερα παραποιήσατε τις έννοιες προϋπολογισμός, οικονομικές καταστάσεις, ταμειακές ροές, βραχυπρόθεσμες – μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις –

επενδύσεις, καθώς και τα οικονομικά τους δεδομένα.

Η ΕΡΤ καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, όπως αυτή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Οι λογιστικές εγγραφές και ο τρόπος σύνταξης οικονομικών καταστάσεων διέπονται από διεθνώς εφαρμοσμένους κανόνες και έχουν συγκεκριμένη αντικειμενική ανάγνωση, η οποία δεν επιδέχεται ανακριβείς και αυθαίρετες ερμηνείες, είτε κακόβουλες είτε λόγω άγνοιας του αντικειμένου. Ο υπαινιγμός σας για χρήση τεχνασμάτων μεταφοράς δαπανών είναι απολύτως ψευδής και έξω από τις λογιστικές αρχές και παραδοχές που εφαρμόζονται από την ΕΡΤ ΑΕ για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων. Τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμά σας, ότι τάχα πασχίζουμε να εμφανίσουμε ισοσκελισμένο ισολογισμό για τη 18μηνη οικονομική χρήση (1.7.06-31.12.07) μεταφέροντας, με λογιστικό τέχνασμα, υποχρεώσεις 40 εκατ. ευρώ στην επόμενη χρήση, είναι απόλυτα ανακριβή και αυθαίρετα, διότι το ποσό αυτό έχει βαρύνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του 2008 ως πληροφοριακό στοιχείο σχετικά με τις μεταφερόμενες ταμειακές υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι μισθοδοτικές δαπάνες εμφανίζονται αυξημένες έναντι προηγούμενων χρήσεων, αφενός λόγω νέων προσλήψεων τεχνικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ και αφετέρου λόγω της τακτοποίησης των πρώην συμβασιούχων δυνάμει του ΠΔ 164/2004.

Για την αποκατάσταση των εσφαλμένων εντυπώσεων που δίνετε με το δημοσίευμά σας για μια σειρά οικονομικών μεγεθών που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας για το 2008, σας γνωρίζουμε:

• Ποσό 69,21 εκατ. ευρώ αφορά σε δικαιώματα ασφαλιστικών ταμείων, λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης προσωπικού, πληρωτέα σε ετήσιες δόσεις από 2009 έως 2019.

• Ποσό 8,32 εκατ. ευρώ αφορά σε δόση για τα προαναφερόμενα Ταμεία, πληρωτέα στο 2008.

• Ποσό 12,5 εκατ. ευρώ αφορά σε χορήγηση προκαταβολών, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες αγοράς, για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης κορυφαίων αθλητικών γεγονότων επόμενων ετών, όπως Ολυμπιακοί Αγώνες, Mundial κ.λπ.

Για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου για ΑΜΕΑ της ψηφιακής Τηλεόρασης» θα δαπανηθούν, όπως προβλέπεται από την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών -αντίθετα με τα όσα αναληθώς ισχυρίζεστε στο δημοσίευμά σας- 22 εκατ. ευρώ για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου (που κατατάσσεται και εγγράφεται στον κωδικό “ασώματα πάγια”) και συναφείς δαπάνες και 2 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό (που κατατάσσεται και εγγράφεται στον κωδικό “ενσώματα πάγια”).Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για το 2008, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτήσεων από το ΠΔΕ για νέες τεχνολογίες κ.λπ., ανέρχεται σε 15,5 εκατ. ευρώ.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας καλούμε να δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή στο σύνολό της στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας στο ίδιο σημείο με το πλήρως ανακριβές τελευταίο άρθρο σας».


Σχολιάστε εδώ