ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Έτσι, για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αναφέρονται τα εξής: «Η προθεσμία που χορηγήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 A΄) και παρατάθηκε με την υπουργική απόφαση 16665/2006 (ΦΕΚ 1932 Β΄) μέχρι την 31.12.2007 παρατείνεται μέχρι την 31.10.2008, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα από την ως άνω διάταξη δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα μέχρι την 31.10. 2006».

Για τις επαρχιακές εφημερίδες προβλέπεται ότι «η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 3525/2007 παρατείνεται μετά τη λήξη της την 31.12.2007,

μέχρι την 31.12.2008. Μέχρι την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3419/ 2005».

Η δεύτερη και πιο σοβαρή παρέμβαση αφορά στο σκέλος των επιστροφών των χρημάτων από τα Μέσα στους διαφημιζόμενους. Έτσι, στο άρθρο 31 του νόμου 3334 για την «κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών» αναφέρεται ότι: «Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: “Η απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης καταβολής της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζόμενους ισχύει κατ’ εξαίρεση από 1.1.2008 και μόνο για τις συμβάσεις που είχαν καταρτιστεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού εγγράφως μεταξύ επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή διαφημιστών ή και διαφημιζόμενων και είχαν γνωστοποιηθεί ή αναγγελθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ εντός της νομίμου προθεσμίας, άλλως η εν λόγω απαγόρευση ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου”».

Λίγες ημέρες πριν, στις 31 Δεκεμβρίου 2007, με κοινή τους απόφαση οι υπουργοί Ρουσόπουλος,

Αλογοσκούφης και Πετραλιά έδωσαν και την έννοια της επιβράβευσης προς τους διαφημιζόμενους: «Η επιβράβευση έχει συγκεκριμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, σαφώς οριοθετημένο από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, δεν συνιστά επιβράβευση η τυχόν έκπτωση, την οποία παρέχει το μέσο μαζικής ενημέρωσης στον διαφημιστή και η οποία συναρτάται με το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησε συγκεκριμένος πελάτης του διαφημιστή (διαφημιζόμενος) για τη διαφημιστική του προβολή, με τη διαμεσολάβηση του διαφημιστή, στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Οι εκπτώσεις που παρέχονται από τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, κατά τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας τους, λόγω κύκλου εργασιών και τα κλιμάκια των οποίων έχουν νόμιμα γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεν συναρτώνται με το ποσοστό μικτού κέρδους επί του κόστους που πραγματοποιούν».


Σχολιάστε εδώ