Ψάχνετε για δουλειά;

>> ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) η 5Κ/2007 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε), Τεχνολογικής (Τ.Ε) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε) Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

>> Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/77Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 365/30 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση έντεκα (11) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: Δ.Ε.: 3 Υ.Ε.: 8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210 6794000

>> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/203Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 378/1 Νοεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΠΕ:11 ΔΕ: 4 ΥΕ:8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2351 351238

>> Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την προκήρυξη (Αριθμός 1/44Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 370/31 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δώδεκα (12) συνολικώς θέσεων τακτικού προσωπικού ως εξής: ΠΕ:6 ΔΕ: 2 ΥΕ:4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2310 252122

>> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/314Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 366/31 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΔΕ: 5 ΥΕ:2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 23210 99142

>> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 2/342Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 372/31 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι επτά (27) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΠΕ: 18 ΤΕ: 4 ΔΕ: 4 ΥΕ: 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2610 638429-30

>> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/74Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 380/1 Νοεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΠΕ:10 ΤΕ: 8 ΔΕ:5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΦΕΚ ΑΣΕΠ 380

>> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/351Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 377/1 Νοεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δέκα εννέα (19) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΠΕ:9 ΤΕ: 2 ΔΕ:8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 25410 24404

>> Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» που εδρεύει στο Δήμο Κοζάνης Ν. Κοζάνης με την προκήρυξη (Αριθμός 1/341Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 350/26 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) συνολικώς θέσεων ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 24610 24062

>> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/349Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 351/29 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΠΕ:2 ΔΕ:2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22470 31235

>> ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα με την προκήρυξη (Αριθμός 1/33Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 346/25 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι πέντε (25) συνολικώς θέσεων τακτικού προσωπικού ως εξής: ΠΕ: 3 ΔΕ: 19 ΥΕ:3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210 3625903, 210 3382148

>> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΥΣΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/190Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 352/29 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) συνολικώς θέσεων ως εξής:

ΠΕ:1 ΔΕ: 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22370 80717

>> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ με την προκήρυξη

(Αριθμός 2/375Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 353/29

Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση οκτώ

(8) συνολικώς θέσεων ΔΕ μόνιμου προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 25102 91632

>> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/507Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 354/29 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τριάντα τριών (33) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΠΕ: 2 ΤΕ: 1 ΔΕ: 12 ΥΕ: 18

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210 2790115

>> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 2/443Μ/2007) που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 336/18 Οκτωβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής: ΠΕ:21 ΤΕ:2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2410 597218.

>> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ με την προκήρυξη (Αριθμός 1/66Μ/2007) προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2410 597449.


Σχολιάστε εδώ