Έσοδα 4,1 εκατ. ευρώ στην ΕΣΗΕΑ το 2006

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, «τα έσοδα της Ενώσεως κατά το έτος 2006 ανήλθαν στο ποσόν 4.111.424.00 ευρώ και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε 3.435.077,97 ευρώ. Η διαχείριση της χρήσεως άφησε πλεόνασμα ποσού 676.346,03 ευρώ. Το πλεόνασμα αυτό προστέθηκε στα αποθεματικά, τα οποία στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε 17.095.938,89 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του έτους 2007, που συζητήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο και θα υποβληθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μελών, τα έσοδα προσδιορίζονται σε 3.786.209,87 ευρώ και τα έξοδα σε 3.377.911,44 ευρώ.

Το προβλεπόμενο πλεόνασμα της χρήσεως 2007 ανέρχεται σε 408.298,43 ευρώ. Τα έσοδα του λογαριασμού αλληλοβοήθειας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2006 ανήλθαν σε 186.668,63 ευρώ και τα έξοδα σε 283.132,96 ευρώ. Η χρήση έκλεισε με έλλειμμα ύψους 96.464,33 ευρώ». Ακόμη, τα έσοδα του λογαριασμού απεργιακού ταμείου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2006 ανήλθαν σε 69.796,18 ευρώ, ενώ έξοδα δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η ΕΣΗΕΑ διαθέτει και 3 κληροδοτήματα, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2039/1939, ο δε οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχός τους διεξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία έχουν υποβληθεί προς έγκριση οι ισολογισμοί και απολογισμοί χρήσεως 2006 και οι προϋπολογισμοί του έτους 2007.


Σχολιάστε εδώ