Όλοι στον ΕΔΟΕΑΠ

Επομένως, η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων από το ΙΚΑ δεν είναι σύννομη».

Η απόφαση βάζει φωτιά σε όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία, τα οποία εξαιτίας των παρωχημένων καταστατικών τους δεν επιτρέπουν την ένταξη στο ασφαλιστικό οργανισμό του κλάδου υγείας ΕΔΟΕΑΠ των δημοσιογράφων και των υπαλλήλων που δεν είναι μέλη των σωματείων τους. Το απαράδεκτο δηλαδή καθεστώς να πρέπει πρώτα να συνδικαλιστεί ένας εργαζόμενος για να ασφαλιστεί στην υγεία του και να μην μπορεί να ασφαλιστεί αν προηγουμένως δεν έχει συνδικαλισθεί, φαίνεται πως καταρρέει εξαιτίας του Γιώργου Κουρή! Η απόφαση του Εφετείου αναφέρει συγκεκριμένα ότι «(…) Από τη διάταξη του άρθρου 31 ν. 1264/1982 συνάγεται ότι, από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, οι δημοσιογράφοι ασφαλίζονται επικουρικά στον ΕΔΟΕΑΠ ανεξαρτήτως του εάν αυτοί είναι ή όχι μέλη των ενώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 ν. 248/67 και στο άρθρο 3 του Καταστατικού του εν λόγω Ταμείου. Και τούτο διότι στην ανωτέρω διάταξη ορίζεται ρητά ότι καταργείται κάθε διάταξη νόμου που περιορίζει ή εξαρτά τόσο την εργασία των απασχολούμενων στον Τύπο όσο και την παροχή παρεπόμενων της εργασίας τους δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα της ασφάλισης, από τη συμμετοχή τους ή μη σε επαγγελματική οργάνωση, τέτοιες δε είναι οι διατάξεις των άρθρων 1 και 3 ν. 248/97».

Για να στηριχθεί δε περισσότερο το σκεπτικό αυτό τονίζεται ότι «Η διάταξη του άρθρου 31 ν. 1264/1982 αποσκοπεί στην εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους στον Τύπο και σε ομοειδή επαγγέλματα, καθώς και στην αποφυγή των κινδύνων της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους των διοικήσεων των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων που οδηγούσε σε απαράδεκτες κοινωνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εργαζομένων στον ίδιο κλάδο». Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι «Η έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1264/82 που εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, εκτός από ορισμένες ρητά αναφερόμενες διατάξεις, τις δημοσιογραφικές οργανώσεις είναι ότι δεν εφαρμόζονται στις οργανώσεις αυτές οι διατάξεις που αναφέρονται στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και στα οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και όχι ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 31 ν. 1264/82. Ως ειδική η διάταξη αυτή καταργεί σύμφωνα με τη διατύπωσή της κάθε διάταξη νόμου γενική ή ειδική. Παρεπόμενα της εργασίας δικαιώματα είναι τα πάσης φύσεως υπό ευρείαν έννοια δικαιώματος και παροχές των εργαζομένων τα οποία είναι απότοκα της εργασίας τους».

Το ΙΚΑ είχε καταφύγει στο Εφετείο εναντίον της εταιρείας Γ. Κουρής ΕΠΕ μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η προσφυγή της εταιρείας του Γ. Κουρή κατά της απόφασης του ΙΚΑ να επιβάλει την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο ΙΚΑ ύψους 16.610.600 δραχμών για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων της κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου ως 30 Νοεμβρίου 1999.


Σχολιάστε εδώ