Συμπληρωματική δίωξη ασκήθηκε κατά Στέγγου

Συμπληρωματική ποινική δίωξη κατά του Κωνσταντίνου Στέγγου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθησιν και κατ’ επάγγελμα, άσκησε ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Χαράλαμπος Λακαφώσης μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την πολύκροτη υπόθεση με την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας κύριας ανάκρισης.

Ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, με έγγραφό του προς τον 19ο ανακριτή Αθηνών, τονίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω κύρια ανάκριση, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα για τις οποίες δεν έχουν απαγγελθεί όλες οι σύμφωνες με την ήδη ασκηθείσα ποινική δίωξη κατηγορίες, οπότε συντρέχει λόγος απαγγελίας και άλλων κατηγοριών.

Ειδικότερα ο κ. Λακαφώσης ζητά από τον ανακριτή μεταξύ άλλων:
• Να ληφθούν απολογίες από τους Κωνσταντίνο και Ζωή Στέγγου για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 (ήδη 73.000 ευρώ), διότι κατά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ», ποσό 19.100.000.000 δρχ. που εκταμιεύτηκε στις 24/12/1999 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2218 δανειακής σύμβασης με την Alpha Τράπεζα Πίστεως επ’ ονόματι της προειρηθείσας εταιρείας και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την εξαγορά της εταιρείας με την επωνυμία «Ποτίδαια ΑΕ» (Πόρτο Καρράς), τελικά χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ρέπος σε προσωπικούς επενδυτικούς λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα των Κωνσταντίνου και Ζωής Στέγγου.

• Να επεκτείνετε κατ’ άρθρο 250 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ την ποινική δίωξη εις βάρος των αρμοδίων στελεχών της Alpha Τράπεζα Πίστεως για συμμετοχική δράση στην υπό στοιχ. (Α) αξιόποινη πράξη (ενδεχομένως και στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, αν προκύψουν στοιχεία λ.χ. αποφάσεις του ΔΣ για δανειοδότηση) σχετικά με την έγκριση και διευκόλυνση της τοποθέτησης του προερχόμενου από τη δανειακή σύμβαση ποσού στους επενδυτικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων αλλά και την κατάθεση του προϊόντος προεξόφλησης στον ειδικό λογαριασμό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στην αύξηση αυτή, ως προς τους οποίους συντρέχουν επίσης επαρκείς ενδείξεις για την απαγγελία κατηγορίας.

• Να λάβετε απολογία από τους Κωνσταντίνο και Ζωή Στέγγου για τη συμμετοχή τους την 25/1/2000 στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 11,5 περίπου δισ. δρχ. Υπό το πρίσμα των εκτεθεισομένων πραγματικών περιστατικών φρονούμε ότι συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την απαγγελία της προειρηθείσας κατηγορίας, καθ’ όσον διαφαίνεται πως η παρέμβαση στον ειδικό λογαριασμό ΑΜΚ και περαιτέρω, η διατραπεζική κίνηση τού ως άνω χρηματικού ποσού ήταν μεθοδευμένη, ούτως ώστε να ωφεληθούν αντίστοιχα οι κατηγορούμενοι, εμφανιζόμενοι ως συμμετέχοντες στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με προερχόμενα από ατομικούς λογαριασμούς χρήματα.

• Να επεκτείνετε κατ’ άρθρο 250 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ την ποινική δίωξη εις βάρος των αρμοδίων στελεχών της Bank of America για συμμετοχική δράση στην υπό στοιχ. (Γ) αξιόποινη πράξη, ως προς τους οποίους σαφώς ανακύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την εν γνώσει τους παροχή συνδρομής στο εγχείρημα των κατηγορουμένων.

• Να λάβετε απολογίες από τους Κωνσταντίνο και Ζωή Στέγγου για τις αξιόποινες πράξεις τής τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συνδέεται με τις αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις της κακουργηματικής υπεξαίρεσης.

• Να επεκτείνετε κατ’ άρθρο 250 παρ. 1 του Κ. Ποιν. Δ την ποινική δίωξη εις βάρος των αρμοδίων στελεχών της Bank of America καθ’ όσον είναι προφανές ότι εν γνώσει τους συνέδραμαν τους Κωνσταντίνο και Ζωή Στέγγου στη συγκάλυψη της αληθούς προέλευσης των προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα χρηματικών ποσών.

• Να μεριμνήσετε ώστε να επισυναφθεί το πόρισμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον έλεγχο που φέρεται ότι διενήργησε για την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο δεν χορήγησε στο ΣΔΟΕ, επικαλούμενη λόγους απορρήτου, όπως και τα πορίσματα ελέγχου της ιδίας επιτροπής για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των ελεγχόμενων εταιρειών.

• Να ληφθούν απολογίες από τον κατηγορούμενο Σπυρίδωνα Τασόγλου και από τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «Σπ. Τασόγλου ΑΕ – De Longhi» σύμφωνα με την ασκηθείσα την 31/10/2000 ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου 2331/1995 «περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», καθ’ όσον συντρέχουν στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της συνδρομής επαρκών ενδείξεων για την απαγγελία κατηγορίας και τα οποία προκύπτουν από την από 3/12/2003 πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ.

• Να εκτελεστεί στο πλαίσιο σχηματισμού αυτοτελούς δικογραφίας η προγενέστερη παραγγελία μας και να διερευνηθεί με επανάληψη της εντολής σας προς την ΥΠΕΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ίντερσατ.

• Να εκτελεστεί στο πλαίσιο σχηματισμού αυτοτελούς δικογραφίας η προγενέστερη παραγγελία μας και να επαναδιατυπωθεί προς την ΥΠΕΕ η εντολή σας για περαιτέρω διερεύνηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑΤ (κατά τα πρότυπα του ελέγχου στην εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή), καθ’ όσον εγείρονται σοβαρές υπόνοιες μη νόμιμης διαχείρισης των χρηματικών ποσών που συγκεντρώθηκαν κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υπόνοιες που στηρίζονται αφενός μεν στο γεγονός ότι οι επενδύσεις είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την ΑΜΚ και αφετέρου, τόσο στο ότι διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις της αρχικής εγκρίσεως όσο και του ότι, για τις παρεκκλίσεις αυτές δεν υπάρχουν αποφάσεις του ΔΣ. Ως εκ τούτου ανακύπτει ανάγκη να εξεταστεί η κίνηση του ειδικού λογαριασμού ΑΜΚ και να εντοπιστούν οι επιμέρους συναλλαγές ως προς το ποσό που συγκεντρώθηκε.


Σχολιάστε εδώ