Παιχνίδι για δύο στο Mega

Στο μεταξύ, οι νέες ισορροπίες στο Mega, μετά την επικράτηση Μπόμπολα – Λαμπράκη, αποτυπώνονται στις αλλαγές του καταστατικού που εγκρίθηκαν στην τελευταία γενική συνέλευση.

Η τελευταία, που τελεί υπό τον έλεγχο των δύο μετόχων, έχει κυρίαρχο ρόλο. Σύμφωνα με το άρθρο 9, «η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία» και «οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν». Ακόμη «η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει» μεταξύ άλλων για την «παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας».

Στο άρθρο 15 προσδιορίζεται η «εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνελεύσεως: 1. Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητάει έγκυρα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας» κ.ά.

Προβλέπεται ακόμη απαρτία με εκπροσώπηση του ημίσεος του μετοχικού κεφαλαίου και, τέλος, με το 1/3 να παρίσταται.

Τέλος, ο Τηλέτυπος διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέχρι εννέα συμβούλους, το αξιοσημείωτο όμως είναι πως «τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά».


Σχολιάστε εδώ