Η «νύχτα» τρίβει τα χέρια της…

ΗΤΑΝ η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αυτή που έγινε την περασμένη Δευτέρα και στην οποία ήλθαν τα θέματα της αδειοδότησης καταστημάτων… Η αρμόδια αντιδήμαρχος, η Κατριβάνου, -και καλά έκανε- στην συνεδρίαση αυτή ανακοίνωσε ότι από τις αρχές Ιουνίου, όπου δημοσιεύθηκε ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στη δημαρχιακή… «Θα ήθελα να σας ενημερώσω, είπε, «ότι εψηφίσθη o vέoς Κώδικας Δήμωv και Κoιvoτήτωv, και σε ότι αφορά την αδειoδότηση τωv καταστημάτωv, τα άρθρα τα oπoία αφoρoύv αυτή τηv υπόθεση ισχύoυv από τηv ημέρα της δημoσίευσής τoυ. Οπότε, σήμερα είvαι η τελευταία φoρά στo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ φέρvoυμε θέματα καταστημάτωv και για τα oπoία θα υπάρχει η διαδικασία όπως γιvόταv στo παρελθόv».

ΠΡΟΤΕΙΝΕ μάλιστα ότι όσα καταστήματα είvαι για vα πάρoυv τηv τελική άδεια, vα περάσoυv ως έχoυv για vα μηv επιστρέψoυv και vα περάσoυv απλώς τυπικά στη Δημαρχιακή και τα υπόλoιπα, πoυ είvαι στov πρoέλεγχo vα έρθoυv στη Δημαρχιακή για τηv τυπική διαδικασία, βάσει τoυ vέoυ vόμoυ, ενώ ενημέρωσε ότι το ίδιo ισχύει για τις αvακλήσεις των αδειών, τις άδειες διαδικτύoυ και όλα τα σχετικά που αφορούν τα καταστήματα.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ μάλιστα την ομιλία της η Κατριβάνου είπε ότι θα γίνει στη συνέχεια ενημέρωση στα διαμερίσματα για την εφαρμογή και είπε κάτι ακόμη που έχει ιδιαίτερη σημασία.. Ευχήθηκε καλό κουράγιο στους συναδέλφους της δημαρχιακής… Γνωρίζοντας βεβαίως τι ακριβώς σημαίνει η υπόθεση αυτή και πόσο σοβαρή είναι… γιατί πράγματι οι δημοτικοί, σύμβουλοι που συμμετέχουν στη δημαρχιακή θα πρέπει να δείξουν κουράγιο, αφού πλέον επιφορτίζονται με τα θέματα αυτά, για τα οποία όχι μόνο ασκούνται αφόρητες πιέσεις, αλλά προσφέρονται και για διαφθορά…

ΚΑΤΑ τη γνώμη μας λοιπόν κακώς το δημοτικό συμβούλιο απλώς αποδέχθηκε την ανακοίνωση της Κατριβάνουν περί εφαρμογής του νόμου χωρίς να γίνει κάποια συζήτηση, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν τα μέλη του όπως επίσης και ο δήμαρχος ότι αυτοί είναι τα κυρίαρχα όργανα που εκλέγονται και λογοδοτούν συνολικά στους Αθηναίους και όχι τα πέντε ή επτά άτομα της δημαρχιακής τα οποία μερικές φορές συγκροτούν μεταξύ τους ανίερες και περίεργες συμμαχίες, προκειμένου να περάσουν διάφορες αποφάσεις…

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ λοιπόν να γίνει μία αναλυτική συζήτηση για τον τρόπο εφαρμογής της νέας νομοθετικής ρύθμισης με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στη δημαρχιακή… Είναι βέβαιο ότι κάποιοι ανακουφίστηκαν γιατί πέταξαν από πάνω τους την αρμοδιότητα, αλλά κάποιοι άλλοι ας μη γελιόμαστε, τρίβουν τα χέρια τους για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στη δημαρχιακή… με πρώτους και καλύτερους ορισμένους μαγαζάτορες της νύκτας τους οποίους συχνά πυκνά βλέπουμε μπροστά μας σε διαφορές περιοχές να προσπαθούν να φτιάξουν και να λειτουργήσουν διάφορα καταστήματα παράνομα, κόντρα στους κατοίκους της περιοχής τους οποίους προσπαθούν να εξοβελίσουν…

ΞΕΡΟΥΝ πάντως όλοι πολύ καλά ότι είναι άλλο πράγμα να ψηφίζουν τις άδειες 40 άτομα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και άλλο να ψηφίζουν 7 άτομα στη δημαρχιακή, με διάφορες συμμαχίες ή συμφωνίες κάτω από το τραπέζι… Ξέρουν ότι άλλο πράγμα είναι να περνούν οι άδειες από τη βάσανο των 15μελών διαμερισματικών συμβουλίων του δήμου και άλλο να μην παίρνει χαμπάρι κανένας… Γι’ αυτό άλλωστε και υποστηρίζουμε με έμφαση ότι τελικά η «νύχτα τρίβει τα χέρια της»

ΠΡΕΠΕΙ επιτέλους να σταματήσει η μυστικοπάθεια για ό,τι συζητείται στη δημαρχιακή, να αρχίσει να κυκλοφορεί η ημερήσια διάταξη όχι μόνο στα 7 μέλη της, αλλά και σε ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο, και επίσης επιτέλους να υπάρχουν μαγνητοφωνημένα επίσημα πρακτικά των συζητήσεων αναλυτικά όπως και στο δημοτικό συμβούλιο…

ΘΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΑΜΕ μάλιστα και μία πρόταση προς τον πρόεδρο της δημαρχιακής, προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αλλά και τον δήμαρχο… Να επιβληθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η ανάρτηση και δημοσίευση των πρακτικών αυτών της δημαρχιακής, των αποφάσεών της καθώς και των θεμάτων που συζητούνται στο διαδίκτυο στον κόμβο του δήμου…

ΕΠΙΣΗΣ, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να καθιερωθεί μία συγκεκριμένη μέρα όπου θα συζητούνται τα θέματα των καταστημάτων στην δημαρχιακή, αφού 2-3 μέρες πριν έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο αναλυτικά και όχι κρυπτογραφικά τα θέματα που θα συζητηθούν…

ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟ πάντως, αν δεν σημειώναμε την τοποθέτηση του δημάρχου Θόδωρου Μπεχράκη, για το θέμα αυτό, που σημείωσε με έμφαση ότι από τη ρύθμιση αυτή προκύπτει ένα oυσιαστικό πρόβλημα και είναι ότι τα Διαμερίσματα, τα Διαμερισματικά Συμβoύλια παύoυv vα έχoυv τηv oπoιαδήπoτε αvάμειξη και θεωρώ, είπε, ότι αυτό δεv ικαvoπoιεί καvέvαv από τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Τόνισε ακόμη ότι με τον καινούργιο χρόνο θα πρέπει να ψηφιστεί νέα κανονιστική διάταξη -προφανώς εννοούσε τροποποίηση του Οργανισμού- και ζήτησε από την Κατριβάνου για το υπόλοιπο της θητείας του μέχρι δηλαδή το νέο χρόνο vα ζητείται άτυπα μεv, αλλά oυσιαστικά, vα συvεχίσoυv τα Διαμερισματικά Συμβoύλια vα παίζoυv τoν ρόλo τoυς. «Δεν voμιμoπoι-oύμαστε, είπε, vα πάρoυμε καμία απόφαση γι’ αυτό, αλλά μπoρεί, voμίζω, με διoικητική πράξη πoυ κάvει η αρμόδια Αvτιδήμαρχoς vα λυθεί τo πρόβλημα».

ΘΕΤΙΚΑ ανταποκρίθηκε -όπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο- η δημοτική παράταξη «Αθήνα η πόλη μας», που έχει επικεφαλής τον Γιάννη Δημαρά, στην πρόσκληση του Κώστα Σκανδαλίδη για συμμετοχή σε έναν νέο ευρύτατο δημοτικό συνδυασμό που θα δημιουργήσει. Σε ανακοίνωση της η γραμματεία της παράταξης, που αποτελείται από τον Γιάννη Δημαρά, βουλευτή και δημοτικό σύμβουλο, τη Μαρία Αθανασιάδου, δημοτική σύμβουλο, τον Νάσο Αθανασίου, δημοτικό σύμβουλο, τον Μάκη Γιομπαζολιά, γραμματέα της παράταξης και τον Γιώργιο Παπάζογλου, αναπληρωτή γραμματέα της παράταξης, υποστηρίζει μετά την ολομέλεια που έγινε την περασμένη εβδομάδα: «οι αρχές και οι στόχοι της παράταξής μας θα προωθηθούν από καλύτερες θέσεις, πιο δυναμικά και πιο αποτελεσματικά, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προοδευτικού δημοτικού συνδυασμού που θα διεκδικήσει τη νίκη στις προσεχείς εκλογές και την ευθύνη διοίκησης του δήμου της Αθήνας».

ΕΠΙΣΗΣ, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την ολομέλεια, η παράταξη με τους δημοτικούς συμβούλους τον Γιάννη Δημαρά, τον Νάσο Αθανασίου και την Μαρία Αθανασιάδου, καθώς και τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της, έπραξε το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια του δήμου, κατά το μέχρι τώρα διάστημα της τρέχουσας δημαρχιακής θητείας, υπερασπίστηκε πάλεψε και προώθησε όσο μπορούσε τις αρχές και τους στόχους της για την Αθήνα και ανταποκρίθηκε στο ακέραιο στην τιμητική εντολή που της έδωσαν οι Αθηναίοι το 2002».

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ συνέντευξη έδωσε την εβδομάδα που μας πέρασε ο Γιάννης Δημαράς στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ 105,8, όπου, μεταξύ των άλλων μίλησε για την υποψηφιότητα του Κώστα Σκανδαλίδη, για τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του ως δημοτικού συμβούλου και ακόμη για το αποτέλεσμα των εκλογών σε περίπτωση που ήταν αντίπαλος με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Αξίζει τον κόπο να δούμε τι είπε, γιατί κατά τη γνώμη μας αποτελούν και «δείγμα γραφής» για τους πολιτικούς μας.

ΜΙΛΩΝΤΑΣ για τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο Σκανδαλίδη, είπε ότι είπε ότι ήταν βαθιά και ειλικρινής επιθυμία του να είναι υποψήφιος δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και αυτό γιατί ήθελε να προσφέρει στην πόλη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει. Εξήγησε ότι είχε δηλώσει ότι ως βουλευτής θα πειθαρχήσει σε όποια απόφαση πάρει το κόμμα και βεβαίως τονίζει: «δεν μπορώ να αγαπώ αυτή τη πόλη μόνο ως υποψήφιος δήμαρχος, αλλά και ως ενεργός πολίτης».

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ που έκανε η Βούλα Γείτονα σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού του ΟΝΑ είναι σοβαρή… Πέρασε, είπε η διοίκηση του ΟΝΑ, ένα άρθρο που αφαιρούσε την αρμοδιότητα από τους ψυχολόγους και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς να έχουν συνεργασία με την Εισαγγελία ανηλίκων, για να κάνουν πραγματογνωμοσύνες, έπειτα από εισαγγελική εντολή, σε οικογένειες και παιδιά με προβλήματα, με αποτέλεσμα 20 περίπου κοινωνικοί επιστήμονες του Δήμου Αθηναίων, να είναι άνευ αντικειμένου.. Ποιος θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, και γιατί έγινε αυτό…

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, από τα Μουσικά Σύνολα θα γίνουν συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Μικτής Δημοτικής Χορωδίας και της Big Band του Δήμου Αθηναίων σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2006. Πιο συγκεκριμένα, αύριο στην Πλατεία Κυψέλης και ώρα 20:00, η Ορχήστρα «Big Band» του Δήμου Αθηναίων θα ερμηνεύσει έργα «Latin-jazz & Jazz-blues» σε μουσική διεύθυνση του Θανάση Ζέρβα ενώ η Συμφωνική Ορχήστρα & η Μικτή Χορωδία θα ερμηνεύσουν στον προαύλιο Χώρο του Ζαππείου Μεγάρου και ώρα 21:00, απάνθισμα από άριες των Mozart, Puccini, Verdi και Bijet.


Σχολιάστε εδώ