Όχι στις ρυθμίσεις για τους μεγαλοοφειλέτες του ΙΚΑ

Στο στόχαστρο τόσο του κ. Παναγιωτόπουλου όσο και του κ. Μανώλη, η νέα ρύθμιση χρεών προς το ΙΚΑ. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες:

• Θα ζητήσει να αποσυρθεί η ρύθμιση που προβλέπει την 3ετή αναστολή των πληρωμών από τους μεγαλοοφειλέτες (άνω των 300.000 ευρώ) προς το ΙΚΑ, όταν ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ ο κ. Μανώλης, διαφοροποιείται πλήρως από το σύνολο της ρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς ρυθμίσεις χρεών τελικώς επιβραβεύουν αυτούς που είναι ασυνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους στο ΙΚΑ με αποτέλεσμα να ζημιώνουν τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας.

Η επίμαχη ρύθμιση που ενδεχομένως δεχθεί τα πυρά και βουλευτών της αντιπολίτευσης προβλέπει το εξής, αναφορικά με τις οφειλόμενες εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ – όπως απεικονίζεται στο σχετικό νομοσχέδιο:

Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ

1. α) Οφειλόμενες απαιτήσεις εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο μέχρι το τέλος του προηγούμενου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού μήνα, μετά των αναλογούντων σε αυτές προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων, κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί των προσθέτων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων, είτε σε μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, με έκπτωση 50% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 2576/1999 (Α,1), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της σε παρ. 6 με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2747/1999 (Α 226) και την τροποποίησή τους με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3232/2004 (Α 48). Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00).

Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις. Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται μόνο για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές ή από άλλη απαιτητή οφειλή και σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης η καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής. Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές μετά την ρύθμιση έχει αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

β) Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει:

αα) για τους εργοδότες των ανέλεγκτων κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1α του άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση, προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31.10.2006.

ββ) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων που ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι 31.10.2006.

γγ) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν.2676/1999 όπως ισχύουν.

2.α) Εναλλακτικά και προκειμένου για εργοδότες των οποίων η συνολική οφειλή της περιόδου απασχόλησης που αναφέρεται στην παρ. 1α υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης του τμήματος της οφειλής μέχρι το ένα εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ενώ για το τμήμα της οφειλής από ένα εκατομμύριο και ένα λεπτό (1.000.000,01) ευρώ και άνω παρέχεται αναστολή καταβολής του επί δεκαοκτώ μήνες, η οποία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

β) Προϋποθέσεις για την επιλογή ρύθμισης των εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι:

αα) η υποβολή σχετικής δήλωσης η οποία δεν ανακαλείται μέχρι 31.10.2006.

ββ) η καταβολή μέσα στην ίδια προθεσμία προκαταβολής 8% υπολογιζόμενης επί του τμήματος της οφειλής που υπερβαίνει το 1.000.000,01 ευρώ και

γγ) η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές ή από άλλη απαιτητή οφειλή.

γ) Η μη τήρηση των όρων των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές καθ’ όλο το διάστημα της δεκαοκτάμηνης αναστολής έχει αποτέλεσμα την απώλεια γενικά της ρύθμισης καθώς και του ευεργετήματος της αναστολής και την καταβολή της συνολικής οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για τις εισφορές για τις οποίες χορηγείται η δεκαοκτάμηνη αναστολή χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αναστολής καταβολής τους.

Εφόσον κατά τη διάρκεια της αναστολής ο εργοδότης κηρυχθεί σε πτώχευση, αναγγέλλεται για είσπραξη το σύνολο των οφειλόμενων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανεξαρτήτως του γεγονότος της δεκαοκτάμηνης αναστολής καταβολής τους.

δ) Μετά το πέρας της αναστολής το τμήμα της οφειλής που υπερβαίνει το 1.000.000,01 ευρώ, αφού αφαιρεθεί απ’ αυτό το ποσό της προκαταβολής που έχει ήδη καταβληθεί, επιμερίζεται ισομερώς στις δόσεις που υπολείπονται για την εξόφληση των οφειλών σύμφωνα με την παρ. 1 με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του μηνιαίου ύψους κάθε δόσης. Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπει μόνο για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο. Η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος της τμηματικής καταβολής των εισφορών και την αναβίωση των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ε) Με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στους φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2676/1999 (Α 1) όπως ισχύουν.


Σχολιάστε εδώ