Ζημίες 147 εκατ. ευρώ είχε ο Alpha το 2005!

Ο τζίρος του καναλιού το 2005 αυξήθηκε στα 70.297.032 ευρώ, όμως το κόστος των πωλήσεων εκτοξεύθηκε στα 99.008.150 ευρώ. Το 2004 ο τζίρος είχε φτάσει τα 53.771.781 ευρώ και το κόστος των πωλήσεων στα 81.857.440 ευρώ. Οι ζημίες έφτασαν το 2005 τα 57.042.912 ευρώ έναντι 37.742.339 ευρώ το 2004. Οι συνολικές ζημίες ανέρχονται σε 147.290.412 ευρώ, από 90.247.500 ευρώ το 2004. Οι παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών είναι παρά πολλές, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις ύψους περίπου 17.384.000 ευρώ, έναντι των οποίων σχηματίστηκε πρόβλεψη 326.000 ευρώ, ενώ κατά τη γνώμη τους όλο το ποσό θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια. Επίσης υπάρχουν δικαιώματα επί τηλεοπτικών προγραμμάτων αξίας 5.580.000 ευρώ, τα οποία η εταιρεία κρίνει ότι θα αξιοποιήσει σε επόμενες χρήσεις, αλλά σύμφωνα με τους ορκωτούς τα μελλοντικά έσοδα δεν θα καλύψουν το κόστος. Τέλος, αν και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου, ακολούθησε αύξησή του κατά 9 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920.

Alpha Ραδιοφωνική: Ζημίες 2.348.073 ευρώ το 2005 εμφανίζει η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Alpha 98,9 έναντι ζημιών 1.968.760 ευρώ, με τις συνολικές ζημίες να φτάνουν τα 5.556.850 ευρώ. Ο τζίρος του σταθμού το 2005 έφτασε τα 1.757.042 ευρώ, από 1.270.432 ευρώ το 2004.

Alpha Entertainment: Η μέτοχος (κατά 3,71%) του Alpha έχει κέρδη προ φόρων 121.879 ευρώ το 2005, έναντι ζημιών 945.496 ευρώ το 2004, ενώ οι συνολικές ζημίες ανέρχονται σε 1.769.415 ευρώ. Ο τζίρος της είναι μηδενικός και τα δύο έτη.

Interfinance: Ζημίες 363.721 ευρώ το 2005 έχει η Interfinance που κατέχει ως και σήμερα το 25% του Alpha TV. Το 2004 οι ζημίες της ανέρχονταν σε 229.457 ευρώ και οι συνολικές σε 605.206 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών είναι μηδενικός και τις δύο χρονιές.

Κοσμοραδιοτηλεοπτική: Η εταιρεία που ελέγχει τον τηλεοπτικό σταθμό συμφερόντων του Ομίλου Κοντομηνά στη Θεσσαλονίκη έχει κέρδη προ φόρων 233.199 ευρώ το 2005, από κέρδη προ φόρων 99.135 ευρώ το 2004, με συνολικές ζημίες 657.027 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.123 ευρώ το 2005, έναντι 9.172 ευρώ το 2004.

Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Παλμού έχει ζημίες 555.240 εκατ. ευρώ το 2005, από 213.663 ευρώ το 2004 και τζίρο 31.252 ευρώ το 2005, από 29.915 ευρώ το 2004.


Σχολιάστε εδώ