Κλείνει «πληγές» πολλών χρόνων το ασφαλιστικό πολυνομοσχέδιο

Ρυθμίσεις για τους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ), την ασφάλιση των βουλευτών, τον χρόνο συνταξιοδότησης δημοσιογράφων και προσωπικού στον χώρο του Τύπου, ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρίες καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν στην εξαγορά χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όπως και στην εξόφληση καθυστερούμενων οφειλών από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολημένους παρουσιάζουμε σήμερα από το σχετικό νομοσχέδιο. Όπως δηλώνει ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σάββας Τσιτουρίδης, με τις σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ασφαλιστικές εκκρεμότητες, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται ο διάλογος που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση (τον οποίο αρνούνται το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ), ενώ το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται με επιφυλάξεις και η ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) θέτει προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της.

Σημαντικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι παρακάτω:

• Για τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί εργολήπτες) καταργείται ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παροχών και αντικαθίσταται από την ειδική προσαύξηση που βαρύνει τον κλάδο κύριας σύνταξης που καταβάλλεται από το ταμείο.

• Δικαίωμα συνταξιοδότησης με 37 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους εργαζόμενους στον Τύπο (δημοσιογράφους, υπαλλήλους, τεχνικούς κ.λπ.).

Διευκρινίζεται σχετικά ότι εξακολουθούν να ισχύουν για όσους έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι τις 31.12.1982 καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.

• Για τους βουλευτές προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

– Όσοι βουλευτές πριν από την εκλογή τους ήταν ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών (αρμοδιότητας υπουργείου Απασχόλησης) καταβάλλεται το προβλεπόμενο για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους ποσό εισφοράς της ανώτερης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας όπως κάθε φορά.

– Για τους βουλευτές που πριν από την εκλογή τους ήταν ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης ανεξάρτητα απασχολουμένων (Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.) οι ασφαλιστικές εισφορές είναι αυτές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα (άνω πενταετίας) παλαιού και νέου ασφαλισμένου, όπως κάθε φορά αυτές διαμορφώνονται.

Ως προς την εξαγορά χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς παρέχεται η εξής δυνατότητα: Όσοι έχουν συμπληρώσει 4.350 ημέρες ή 14 χρόνια και 6 μήνες ασφάλισης, είναι άνω των 65 χρόνων για τους άνδρες και των 60 για τις γυναίκες μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου ασφάλισης που υπολείπεται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και μέχρι 150 ημέρες ή 6 μήνες ασφάλισης.

Ολόκληρο δημοσιεύουμε σήμερα το κεφάλαιο που αφορά στα άτομα με αναπηρίες και το οποίο έχει ως εξής:

«Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρίες
Επίδομα απόλυτης αναπηρίας

1. Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 1140/81 (Α 68) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: ‘‘4. Οι διατάξεις της παρ. 3 εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους λόγω γήρατος των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πλην ΟΓΑ, οι οποίοι περιέρχονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου”.

2. Το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους συνταξιούχους των παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των ανωτέρω διατάξεων ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μη συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων και των επιδομάτων τέκνων, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Προκειμένου για συνταξιούχους που παίρνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στη συμφερότερη καταβαλλόμενη σύνταξη.

Προκειμένου για συνταξιούχους που ήδη λαμβάνουν την προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διάταξης αυτής επέρχονται από τη δημοσίευσή της και μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 20 του άρθρου 16 του ν. 4497/1966 και την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 825/1978, καταργούνται.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2556/97 (Α 270) τίθεται εδάφιο ως εξής:

‘‘Ειδικά για παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας”.

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2335/1995, προστίθεται διάταξη ως εξής:

‘‘Ειδικά για παιδιά, εγγονούς, προγονούς, που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας”.

3. Οι περιπτώσεις β και ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) αντικαθίστανται ως εξής:

‘‘β. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο”.

‘‘ε. Έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά”.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 (Α 164) εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία, καθώς και στους ακρωτηριασμένους κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

5. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από:

α. το σύνδρομο κλάματος γαλής.

β. ατελή οστεογένεση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και

γ. οστεοψαθύρωση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

‘‘Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση”.

7. α. Οι προσληφθέντες βάσει των διατάξεων του ν. 1648/1986 και ν. 2643/1998, των οποίων η τοποθέτηση σε Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) έγινε μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και η μετοχική σύνθεση της εν λόγω ΔΕΚΟ άλλαξε και οι μετοχές της επιχείρησης περιήλθαν σε ιδιώτες και η έδρα της εν λόγω εταιρείας μετακινήθηκε της αρχικής άνω των είκοσι χιλιομέτρων, δύναται να μεταταγούν, εφόσον το επιθυμούν.

β. Η μετάταξη των εν λόγω υπαλλήλων γίνεται σε υπηρεσίες του Δημοσίου στις οποίες υπήγοντο οι εν λόγω ΔΕΚΟ ή σε ΟΤΑ και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

γ. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία της επιλογής του υπαλλήλου. Η υπηρεσία που θα λάβει την εν λόγω αίτηση είναι υποχρεωμένη να τη δεχτεί και να δημιουργήσει οργανική θέση στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια.

δ. Η μετάταξη πραγματοποιείται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και η υπηρεσία μεριμνά για την παραλαβή του ατομικού φακέλου του εν λόγω υπαλλήλου».


Σχολιάστε εδώ