Απελευθερώνονται από το βάρος χιλιάδες εξωεπιχειρηματικά ακίνητα ιδιωτών

Κρίθηκε παράνομη η δέσμευση ακινήτων για απαιτήσεις τραπεζών κατά επιχειρήσεων που ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στα πάγια στοιχεία αυτών

Με την υπʼ αριθμ. 1206/8-6-2006 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι κακώς οι τράπεζες υποθήκευαν εξωεπιχειρηματικά ακίνητα ιδιωτών-επιχειρηματιών, των οποίων τα χρέη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 2227/1994 τελούσαν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και είχαν παράσχει οι επιχειρηματίες ανεπιφύλακτα εμπράγματες ασφάλειες επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον η αξία τους (των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων) κάλυπτε το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ρύθμισης.

Έτσι, με την ανωτέρω αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου απελευθερώνονται εξωεπιχειρηματικά ακίνητα τα οποία οι τράπεζες είχαν υποθηκεύσει για εξασφάλιση των απαιτήσεών τους και οι οποίες απαιτήσεις τους, κατά τον χρόνο ρύθμισης της οφειλής, είχαν εξασφαλιστεί με την αξία των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων και επί των οποίων ανεπιφύλακτα είχε χορηγηθεί εμπράγματη ασφάλεια.

Ο δικηγόρος ο οποίος χειρίστηκε την ανωτέρω υπόθεση για λογαριασμό των ιδιωτών επιχειρηματιών, Αλέξανδρος Ι. Στρίμπερης, δήλωσε ότι:

«Η ανωτέρω απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μια απόφαση-σταθμό, βάζει τέρμα στην αυθαιρεσία των τραπεζών, οι οποίες παράνομα επί χρόνια παρακρατούσαν δεσμευμένα ακίνητα επιχειρηματιών παρʼ όλο που οι απαιτήσεις τους τελούσαν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και οι ρυθμιζόμενες οφειλές είχαν εξασφάλιση με εμπράγματη ασφάλεια επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της ρύθμισης».

Μετά την απόφαση αυτή οι τράπεζες υποχρεούνται να απελευθερώσουν από τα εμπράγματα βάρη χιλιάδες εξωεπιχειρηματικά ακίνητα και για απαιτήσεις άνω των εβδομήντα δισεκατομμυρίων δραχμών (70.000.000.000 δρχ.).


Σχολιάστε εδώ