Έμμεση παρέμβαση για την κρατική διαφήμιση

Στον νόμο για το εθνικό οπτικοακουστικό αρχείο ορίζεται πως «η ανάδοχος διαφημιστική εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλυτική κατανομή του συμβατικού τιμήματος, πριν από την εξόφληση του τιμήματος της εκάστοτε συμβάσεως ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος του ΜΜΕ που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τιμολογίου που εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης προς τη διαφημιστική εταιρεία». Ακόμη «θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της διαφημιστικής εταιρείας προς το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης» και το πιο σημαντικό σημείο είναι αυτό που αναφέρει ότι «η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τελεί υπό την προϋπόθεση προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων». Στην περίπτωση μη προσκομίσεως των ζητούμενων στοιχείων η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προβεί, εντός πέντε ημερών μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξοφλήσεως, στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας». Σε περίπτωση υποτροπής ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας προβαίνει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση στη διαγραφή της διαφημιστικής εταιρείας από το τηρούμενο Μητρώο Διαφημιστών Δημοσίου για διάστημα από 6 μήνες έως 1 έτος.

Με απόφαση του υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προς εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 3 του ΠΔ 261/1997, οι δε εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν το αργότερο εντός δέκα ημερών τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για κάθε μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για κάθε μεταβολή στη σύνθεση των οργάνων διοίκησής τους. Συγχρόνως ανά δύο έτη πρέπει να ανανεώνουν τα στοιχεία του φακέλου τους.

Τέλος, για να εγγραφεί πλέον μια διαφημιστική εταιρεία στο μητρώο του υπουργείου Επικρατείας πρέπει τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων εσόδων της κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να προέρχεται από συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες που έχει καταρτίσει απευθείας με διαφημιζόμενους ή άλλους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών της, πλην όμως δεν ζητείται πλέον η πιστοποίηση αυτή από αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών.


Σχολιάστε εδώ