Μίνι ασφαλιστικό στη Βουλή…

Με το νομοσχέδιο αυτό, όπως αναφέρει στο νομοσχέδιο ο υπουργός, ρυθμίζονται εκκρεμότητες του παρελθόντος και «νοικοκυρεύουν» το χάος που επικρατεί κυρίως στην ασφαλιστική νομοθεσία. Οι ρυθμίσεις αφορούν περίπου 100.000 ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας στο νομοσχέδιο που καταθέτει ο κ. Παναγιωτόπουλος ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων). Είναι ένα πολύχρονο αίτημα του κλάδου, το οποίο εκκρεμεί, περιλαμβάνοντας διατάξεις αναχρονιστικές και περίπλοκες. Με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο επιχειρείται η αναδιάρθρωση των κλάδων ΤΣΜΕΔΕ, η κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ), η καθιέρωση ειδικής προσαύξησης στον κλάδο κύριας σύνταξης, η δημιουργία ξεχωριστών κλάδων Πρόσθετης Ασφάλισης, Εφάπαξ Βοηθήματος και Προνοιακών Παροχών.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι με τις ρυθμίσεις των επιμέρους άρθρων εναρμονίζεται η νομοθεσία του ΤΣΜΕΔΕ στις σύγχρονες νομοθεσίες των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς να υπάρχει απόκλιση από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, και, παράλληλα, επιτυγχάνεται ο σκοπός της αναδιάρθρωσης με κλάδους του ταμείου που παρουσιάζουν λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Εξίσου σημαντική διάταξη για το ΤΣΜΕΔΕ είναι αυτή που προβλέπει την κατάργηση του ΕΛΠΠ και η πρόσθετη σύνταξη του Λογαριασμού αυτού αντικαθίσταται με την ειδική προσαύξηση, η οποία θα βαρύνει τον κλάδο κύριας σύνταξης του ταμείου. Επίσης, συνιστάται ξεχωριστός κλάδος Εφάπαξ Παροχών για την καταβολή των παροχών εφάπαξ του καταργούμενου κλάδου καθώς επίσης και νέος κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης για την παροχή επικουρικής σύνταξης. Σε ό,τι αφορά το διόλου ευκαταφρόνητο αποθεματικό του ΕΛΠΠ, υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του στον ισχύοντα κλάδο Κύριας Σύνταξης και στους συνιστώμενους κλάδους Πρόσθετης Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Το μεγάλο χτύπημα που δέχτηκε ο πτηνοτροφικός κλάδος της χώρας από το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών σε γειτονικές χώρες λήγει με άρθρο που περιλαμβάνει το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο, βάσει του οποίου αναστέλλεται η πληρωμή εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία από 01/09/2005 έως 30/09/2006. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία κεφαλαιοποιούνται και ρυθμίζονται στη συνέχεια (μετά τις 30/09/2006) σε 120 δόσεις, χωρίς προκαταβολή, χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από 01/09/2005 έως 30/09/2006. Μετά τις 30/09/2006 μπορούν να ρυθμιστούν και να αποπληρωθούν σε 120 δόσεις, χωρίς προκαταβολή και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία που τυχόν υπάρχουν και δημιουργήθηκαν πριν από την 01/09/2005, με διαγραφή του 50% των πρόσθετων τελών. Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αυτοαπασχολουμένων. Με τη διάταξη αυτή υποβοηθούνται οι ασφαλισμένοι σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που βρίσκονται στο τέλος του εργασιακού τους βίου, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Πρέπει να θυμίσουμε ότι παρόμοια δυνατότητα είχε παρασχεθεί στους ασφαλισμένους σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης μισθωτών με τον τελευταίο νόμο 3385/05 του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Για λόγους ίσης μεταχείρισης το ευνοϊκό αυτό μέτρο επεκτείνεται και στους φορείς αυτοαπασχολουμένων (ΟΑΕΕ [ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ], ΤΑΝΠΥ, Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ), με την ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας χρησιμοποίησης όλου του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί είτε σε φορείς ασφάλισης μισθωτών είτε σε φορείς αυτοαπασχολουμένων.

Με μία σειρά διατάξεων που αφορούν το ΙΚΑ παρέχονται ευεργετικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ιδρύματος. Σημαντικό να αναφερθεί είναι η επέκταση της χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες πασχόντων, των οποίων οι παθήσεις έχουν ίδιες ή και βαρύτερες ακόμα συνέπειες από αυτές που προστατεύονται στις διατάξεις παλαιότερων νόμων. Μία ακόμα ευεργετική διάταξη του νομοσχεδίου είναι αυτή που παρατείνει για τρία ακόμα χρόνια τη δυνατότητα θεμελίωσης δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 100 ημερών κατ’ έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εφόσον ο αιτών τη σύνταξη είναι αποδεδειγμένα άνεργος για χρονικό διάστημα 24 τουλάχιστον συνεχών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Η διάταξη αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι υπάρχουν μακροχρονίως άνεργοι, που έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όμως δεν δικαιούνται τη μειωμένη σύνταξη, γιατί δεν συμπληρώνουν τις 100 ημέρες εργασίας που απαιτούνται κατ’ έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ιδιαίτερη πρόληψη λαμβάνει το νομοσχέδιο και για τον ευαίσθητο χώρο των τεχνικών θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, σε ό,τι αφορά ασφαλιστικά τους θέματα. Με δεδομένο ότι οι τεχνικοί θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, όπως εξάλλου και οι σκηνοθέτες, δεν έχουν σταθερό ασφαλιστικό βίο δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Σχολιάστε εδώ