«Τα βρήκαν» στα… μόρια Παυλόπουλος-συνδικαλιστές

Οι δύο πλευρές (υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης-ΑΔΕΔΥ) φαίνεται ότι συμφωνούν και ως προς τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων εργατικών μονάδων, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 84 του σχεδίου του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που τον παρέδωσε ο κ. Παυλόπουλος.

Το σχετικό άρθρο προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 84 – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 155 βάσει των κριτηρίων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 83 και ύστερα από κοινή απόφαση-προκήρυξη του ΥΠΕΣΔΔΑ και του οικείου) Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.

β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και περίληψή της δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.
Εάν πρόκειται για ΝΠΔΔ που εδρεύει εκτός Αθηνών, η περίληψη δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία της έδρας του ΝΠΔΔ εφόσον εκδίδεται. Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας ο οικείος φορέας καταχωρεί την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του. Η τυχόν μη καταχώρηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα δεν επηρεάζει το κύρος της σχετικής διαδικασίας.

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και υπάλληλοι άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

δ) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ελέγχει σε πρώτο στάδιο όλες τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων εάν και κατά πόσο πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
Όσοι από τους υποψηφίους δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης αποκλείονται με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Σε δεύτερο στάδιο το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο επεξεργάζεται τις λοιπές αιτήσεις και έπειτα από ουσιαστική εκτίμηση των αντικειμενικών και ουσιαστικών κριτηρίων των υποψηφίων προκρίνει τους επικρατέστερους, τους οποίους και καλεί, χωριστά τον καθένα, σε συνέντευξη προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ικανότητά τους για την άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και να επιλέξει τον καταλληλότερο μεταξύ αυτών.

ε) Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων των οποίων η θητεία λήγει εξακολουθούν να διατηρούν τη θέση τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων.

στ) Σε περίπτωση όπου προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης δεν επιλέγεται για δεύτερη φορά καταλαμβάνει κενή θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και αν δεν υπάρχει, καταλαμβάνει την πρώτη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης που θα κενωθεί.
Ως τότε θεωρείται προϊστάμενος Διεύθυνσης και τα καθήκοντα του προσδιορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του ΝΠΔΔ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η θητεία του ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου απαλλαγεί από τα καθήκοντα του προϊσταμένου Διεύθυνσης για σοβαρό λόγο αναγόμενα στην πλημμελή άσκηοη αυτών. Επίσης, οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν επιλέγονται πάλι μετά τη λήξη της θητείας τους, μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία διατηρώντας τις αποδοχές του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση της μη επανεπιλογής τους.

ζ) Αν κενωθεί θέση προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 155 επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.


Σχολιάστε εδώ