Διάλογος για τον νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα

Το σύνολο των κυβερνητικών προτάσεων για τον νέο κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων επεξεργάζεται το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ που θα προσέλθει στη συνάντηση με τον κ. Παυλόπουλο όχι με αντιθέσεις, αλλά με παρατηρήσεις σε μερικά από τα 166 άρθρα του νέου κώδικα και για ορισμένες από τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στο ίδιο υπό συζήτηση κείμενο. Η τελική πρόταση του υπουργείου αποτελεί προϊόν μακρόχρονου, δύσκολου διαλόγου, και αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ενστάσεις από πλευράς ΑΔΕΔΥ, και μάλιστα σε άρθρα που στο παρελθόν όξυναν τις σχέσεις της ανώτατης συνδικαλιστικής οργάνωσης με προηγούμενους υπουργούς, αλλά και με τον ίδιο τον κ. Παυλόπουλο.

Άρθρο-κλειδί για την επιλογή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης αποτελεί το άρθρο 83, που περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα προσόντα που απαιτούνται για τον σχηματισμό της σχετικής κρίσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχέδιο του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Στην επιλογή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα αποτελούν το 30% της συνολικής βαθμολογίας, η εργασιακή-διοικητική εμπειρία επίσης το 30%, ενώ η ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων αποτελεί το 40% της συνολικής βαθμολογίας.

Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε αντίθεση με την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, που γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Μεταξύ των δεκάδων άρθρων του προτεινόμενου προς την ΑΔΕΔΥ δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα αναφέρουμε τα εξής:

• Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελληνίδες.
• Δεν διορίζονται: Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Ακόμη: Δεν διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει άοπλη θητεία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.
• Ο διοριζόμενος εισέρχεται στην υπηρεσία με τον εισαγωγικό βαθμό που προβλέπεται στον οικείο κλάδο, ενώ επιτρέπεται ο διορισμός σε βαθμό ανώτερο των εισαγωγικών προσώπων τα οποία έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
• Μετά τον διορισμό του υπαλλήλου συγκροτείται το λεγόμενο προσωπικό μητρώο (άρθρο 23) που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση.
• Με το άρθρο 28 αυστηροποιείται ουσιαστικά ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων (βλέπε ένθετο).
• Η συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε εταιρείες ή σε δεύτερη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα καθορίζεται από τα άρθρα 32 και 31 ενώ ρητά δεν επιτρέπεται η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.
• Η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
• Με το άρθρο 39 ορίζεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν.
• Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μετά τον τοκετό (άρθρο 52).
• Με το άρθρο 82 ορίζεται ότι ως προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ (πανεπιστημιακού επιπέδου) με 20 χρόνια προϋπηρεσία, ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ με 4ετή θητεία στον βαθμό αυτό, ενώ ως προϊστάμενοι τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων επιλέγονται υπάλληλοι με τον βαθμό Α’.


Σχολιάστε εδώ