Σκάνδαλο ο «μποναμάς στον ξάδελφο»!

Εμείς ξαναρωτάμε ευθέως:

1) Η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών είναι ή δεν είναι η ανώνυμη εταιρεία που συμβλήθηκε στο συμβόλαιο του κ. Χαλαζωνίτη;

2) Συνεστήθη στις 23.7.1997 (δηλαδή έναν χρόνο μετά τον Ν. 2414/25.6.1996). Ναι ή όχι;

3) Αποδεικνύεται ναι ή όχι απ’ το δημοσιευθέν στο φύλλο της Πρωτοχρονιάς έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύσαμε στο ίδιο φύλλο μας, ότι η «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών» περιλαμβάνεται μεταξύ των Δημοσίων Επιχειρήσεων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δηλαδή στις ΔΕΚΟ;». Ξαναρωτάμε. Είναι ή δεν είναι Δημόσια Επιχείρηση και Οργανισμός (ΔΕΚΟ);

Και για να «φρεσκάρουμε την μνήμη» θυμίζουμε τι λένε οι ελληνικοί Νόμοι

Α)

  1. Ο Ν. 2414/1996 Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις στο άρθρο 1 αρ. 1 ορίζει ότι «στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι κάτωθι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) που για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ονομάζονται δημόσιες Επιχειρήσεις», και ακολουθεί ένας αριθμός διαφόρων γνωστών ΔΕΚΟ.
  2. Στο ίδιο άρθρο στον αριθμό 2 του νόμου αυτού (2414/96) ορίζεται ότι «Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργού ΔΥΝΑΝΤΑΙ να ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ στις διατάξεις του παρόντος νόμου ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ»!

Τι σημαίνει αυτό, κ. Στασινόπουλε; Στα απλά νεοελληνικά σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες πολλές δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) που το 1996 δεν υπήχθησαν στον Ν. 2414/96, Παύουν ως εκ τούτου να είναι ΔΕΚΟ;

Β) Η διάταξη του παραπάνω νόμου δεν ορίζει, αλλά ούτε και κάποια άλλη διάταξη άλλου νόμου, ότι όποιες δημόσιες επιχειρήσεις δεν έχουν υπαχθεί στον νόμο αυτό (2414/96) χάνουν την ιδιότητα των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ).

Αντίθετα, ο νόμος παρέχει δυνητική ευχέρεια στους συναρμόδιους υπουργούς να εντάξουν στο μέλλον και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις που δεν υπήχθησαν τότε στον νόμο αυτό, να υπαχθούν αργότερα, δυνητικά πάντοτε και όχι υποχρεωτικά.

Γ) Μια ΔΕΚΟ δεν είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό να υπαχθεί στον Ν. 2414/96 για να θεωρηθεί ΔΕΚΟ («δύνανται vα υπάγονται» λέει ο νόμος, κ. Στασινόπουλε), πολλώ δε μάλλον που το 1996 η παραπάνω δημόσια επιχείρηση (ΕΚΟ ΕΛΔΑ) δεν είχε καν συσταθεί.

Δ)Το ότι ορισμένες ΔΕΚΟ, μεταξύ των οποίων και η «του δημοσιεύματός μας» δεν έχουν υπαχθεί στον Ν. 2414/96, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 3 παράγραφο του εγγράφου του υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, την οποία μας αποδίδετε ότι δήθεν αποκρύψαμε απ’ το αναγνωστικό μας κοινό, αλλά υπάγονται στον Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, αναιρεί την ιδιότητά της ως ΔΕΚΟ;

Έγκριτος νομικός είστε, κ. Στασινόπουλε, και αν ανατρέχατε, μια και θεωρείτε (κακώς κατά την κρίση μας) τον εαυτόν σας «θιγμένο από εμάς», όπως εμείς —μη νομικοί— ανατρέξαμε, στο άρθρο 2 του Ν. 2414/96, όπου για πρώτη φορά «ενοποιείται νομικά» το καθεστώς όλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ) του ελληνικού κράτους, θα βλέπατε ότι «Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μέσα σε έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργού, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ., δύνανται να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες οι δημόσιες επιχειρήσεις που δεν έχουν την μορφή αυτή, και να καταρτίζονται τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Ν. 2190/1920».

Έτσι δεν έγινε και με την ΕΚΟ-ΕΛΔΑ; Τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας του Ν. 2190/1920 δεν πήρε (;), Αυτό δεν λέει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το δημοσιευθέν έγγραφο. Αλλάζει κάτι από τα παραπάνω που ήδη γνωρίζουμε τι αποκρύψαμε, κ. Στασινόπουλε;

Μήπως εσείς, κ. Στασινόπουλε, μας το επισημαίνετε, γιατί ενδεχομένως έχετε αντίθετη άποψη και θεωρείτε ότι η παραπάνω ΔΕΚΟ δεν είναι ΔΕΚΟ αλλά μια απλή ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία και συνεπώς το σχετικό με το δημοσίευμά μας συμβόλαιο δεν εντάσσεται στην κατηγορία των λεγομένων κρατικών συμβολαίων, άρα καλώς να δοθούν στον συνάδελφό σας και όχι στον Συμβολαιογραφικό σας Σύλλογο τα 56.000.000 δραχμές;

Ακόμη θυμίζουμε ότι στον αριθμό 3 του ίδιου νόμου 2414/96, όπου όπως είπαμε για πρώτη φορά «εννοιοποιείται νομικά» το καθεστώς όλων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), ορίζεται ότι «οι δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας τους ως εταιρειών που ασκούν δραστηριότητα κοινής ωφέλειας».

Έτσι λοιπόν, για να μην ξεχνάμε, θυμίζουμε ότι η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών είναι και ΔΕΚΟ και ταυτόχρονα και επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, όπως λένε οι παραπάνω νόμοι του ελληνικού κράτους.

Θυμίζουμε ακόμη τι ορίζει το άρθρο 99 του Ν. 670/77 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) «…Τα εν άρθρω 99 οριζόμενα εφαρμόζονται επί παντός είδους συμβολαίων… εν οις συμβαλλόμενοι είναι το Ελληνικόν Δημόσιον, οι δήμοι, οι Κοινότητες… και παν άλλο Νομικό Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, ή Οργανισμός ή Επιχείρησις Κοινής Ωφέλειας…» και το άρθρ. 101 του ανωτέρω Νόμου, «…τα εκ της συντάξεως των κατ’ αρθ. 98 και 99 αναλογικά δικαιώματα καταβάλλονται εις το Ταμείον του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου…»

Ε) Εξάλλου, με τον Ν. 2593/20.3.1998 και τον Ν. 2637/98 (Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών) συγχωνεύθηκαν, διασπάσθηκαν και απορροφήθηκαν από την Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠΑΕ) -μετονομασθείσα σε Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ- οι διάφορες πετρελαϊκές εταιρείες του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και η παραπάνω «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών», υπό την τότε (3.11.1997) επωνυμία της ΕΚΟ υγραερίων-λιπαντικών και Συμβούλων Επιχειρήσεων ΑΒΕΕ, και η παραπάνω εταιρεία, όπως είχε αρχικώς συσταθεί, απορροφήθηκε από την ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών οπότε και πήρε την ανωτέρω τελική της επωνυμία (αυτήν που είχε και κατά τη συζήτηση της ένδικης διαφοράς) και αποτέλεσε θυγατρική μεν της ΕΛΠΕ ΑΕ, αλλά ξεχωριστή νομική οντότητα, αυτοτελή ΔΕΚΟ, όπως αποδείξαμε με το δημοσιευθέν έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Είναι η δεν είναι η ίδια αυτή Δημόσια Επιχείρηση με τη μορφή «Ανώνυμης Εταιρείας», όπως λέει και το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην υπ’ αριθμ. 3 παράγραφο του εγγράφου που δημοσιεύσαμε; Τι λέτε, κ. Στασινόπουλε;

Έχει ή δεν έχει τον ίδιο που είχε κατά την αρχική σύστασή της Αριθμ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, δηλαδή τον «39204/01//97/530» η παραπάνω ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών;

Το συμβόλαιο που αναφέρεται στο δημοσίευμά μας έγινε ναι ή όχι στις 25 Νοεμβρίου 1998, δηλαδή οκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου απ’ τη θυγατρική μεν της ΕΛΠΕ ΑΕ (σύμφωνα με τους Ν. 2593/ 20.3.1998 και Ν. 2637/98, Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων, Επιχειρήσεων και Οργανισμών) αλλά ξεχωριστή, νομική οντότητα, αυτοτελή ΔΕΚΟ, την ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών;

ΣΤ) Στις 9/8/2004 στην παρουσίαση της χρήσης του αντιρρυπαντικού πετρελαίου ΕΚΟ ΚΙΝΙΤΡΟΝ 2005 στα Λεωφορεία της ΕΘΕΛ οι υπουργοί κ. Σιούφας και κ. Λιάπης, όταν δήλωναν και μάλιστα ο εξ αυτών Μ. Λιάπης: «Η υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας των ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ μας, της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ και της ΕΘΕΛ που επικυρώσαμε σήμερα»… και παρακάτω «Δύο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα δίνουν το σωστό παράδειγμα…» αναφέρονταν στις προσωπικές τους ανώνυμες εταιρείες, ή στις δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) του ελληνικού κράτους(;), δηλαδή στην παραπάνω «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών» και την ΕΘΕΛ, που και αυτή ως ΔΕΚΟ αναφέρεται στο ίδιο δημοσιευθέν έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών;

Ζ) Στον ημερήσιο Τύπο τις ημέρες αυτές δημοσιεύθηκαν απ’ την ICAP databank τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων του Δημοσίου (ΔΕΚΟ) για το 2004. Με μια απλή ανάγνωση ο οποιοσδήποτε έλληνας πολίτης διαπιστώνει ότι μεταξύ των «δημοσίων αυτών επιχειρήσεων» (ΔΕΚΟ) περιλαμβάνονται οι παραπάνω ΕΚΟ-ΕΛΔΑ (ως ΕΚΟ πλέον) και η ΕΘΕΛ, αλλά και αυτές που αναφέρονται στο δημοσιευμένο από εμάς έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερωτάμε λοιπόν όλους «τους εμπλεκομένους». «Εφαρμόσθηκε η νομιμότητα, δηλαδή οι παραπάνω νόμοι, στην υπόθεση που φέραμε στη δημοσιότητα, ναι ή όχι;

Είναι ή όχι καθήκον μας να ελέγχουμε την κάθε εξουσία αν τηρεί τις διατάξεις των νόμων;

Δεν μας πείσατε, κ. Στασινόπουλε, με την αναφορά σας στο άρθρο 34 της Διοικητικής Δικονομίας, γιατί αυτός είναι ο κανόνας του δικαϊκού μας συστήματος, τα ίδια ορίζονται για κάθε «απολειπόμενο» ερημοδικούντα «μη παριστάμενο» σε Β’ βαθμό διάδικο και στα πολιτικά Δικαστήρια (άρθρο 279 του Κ.Πολ.Δ.).

Διακρίνουμε την αγωνία σας να μας πείσετε ότι υπό την προεδρία σας ασκήσατε όλα τα ένδικα μέσα. Καλό θα ήταν να μας δίνατε και τις προτάσεις σας, που καταθέσατε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ώστε να δούμε τις νομικές σας θέσεις. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για να βγουν τα σωστά συμπεράσματα.

Όχι, κ. πρόεδρε, δεν ασκήθηκαν όλα τα ένδικα μέσα, όπως μας αναφέρετε στην απάντησή σας. Στο Διοικητικό Εφετείο που δίκασε στην «ουσία» για πρώτη φορά την υπόθεση, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από έρευνα στα δικαστικά έγγραφα (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπ’ αριθμ. 3149/2003), δεν παραστάθηκε, αλλά «ερημοδίκησε» ο υπό την προεδρία σας «εφεσίβλητος» Συμβολαιογραφικός Σύλλογος.

Άλλωστε, κ. πρόεδρε, το Διοικητικό Πρωτοδικείο που πρωτοεκδίκασε την υπόθεση και απέρριψε την αγωγή του κ. Χαλαζωνίτη δεν «μπήκε στην ουσία της υπόθεσης», όπως συνήθως λέγεται, αλλά ως «αναρμόδιο» την απέρριψε.

Εξαντλήσατε όλα, όπως μας λέτε, τα ένδικα μέσα;

Μόνο αναίρεση ασκήθηκε, κ. πρόεδρε, απ’ τον σύλλογό σας και αυτή με το γνωστό αποτέλεσμα.

Σας ρωτάμε: Θα εκτελέσετε την υπ. αριθμ. 3491/2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή θα ασκήσετε όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα που ο νόμος (Διοικητική Δικονομία) σας παρέχει για να αποκατασταθεί η τρωθείσα νομιμότητα;

Έχει άραγε μείνει στον οποιονδήποτε έχει «εμπλακεί» στην παραπάνω υπόθεση με οποιαδήποτε ιδιότητα η ελάχιστη αμφιβολία μετά τα παραπάνω ότι η απόφαση του ΣτΕ είναι εσφαλμένη και δεν εφαρμόσθηκε ο νόμος, και επομένως αποτελεί μέγα σκάνδαλο ο «μποναμάς» στον ξάδελφο»; Τι θα έλεγε άραγε ο κ. υπουργός της Δικαιοσύνης για όλα αυτά; Μήπως η έρευνα για κάθαρση πρέπει, κύριε Παπαληγούρα, να στραφεί και προς το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Εμείς με ένα απλό σερφάρισμα στο Ίντερνετ στη λέξη «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ» συλλέξαμε πλήθος από τα στοιχεία που δημοσιεύουμε. Ήταν τόσο δύσκολο για τους «εμπλεκομένους» και στην υπόθεση αυτή, π.χ. δικαστές στο ΣτΕ, να κάνουν το ίδιο; Και ιδιαίτερα από τον εισηγητή κ. Σκαλτσούνη;


Σχολιάστε εδώ