Η φτώχεια φέρνει αύξηση της απασχόλησης!

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και του ερευνητή Γ. Κρητικίδη, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του β’ τριμήνου του 2005 η απασχόληση πλησιάζει τα 4,382 εκατ. άτομα και οι άνεργοι τις 467.000 (9,6%), δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%), η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ ο ρυθμός μεταβολής μείωσης της ανεργίας είναι της τάξης του 5,3% (-26.161 άτομα). Το 63,6% των απασχολουμένων είναι μισθωτοί, πάνω από το 1/5 είναι αυτοαπασχολούμενοι (22,1%) το 8% είναι εργοδότες και το υπόλοιπο 6,3% εργάζονται ως συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη. Όπως διαπιστώνεται στη μελέτη:

Περίπου τα 3/4 της αύξησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος των απασχολουμένων οφείλονται στην αύξηση της μισθωτής εργασίας, το 20% της αύξησης μοιράζονται οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το υπόλοιπο 5% αντιστοιχεί σε αύξηση των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών. Άλλα σημαντικά στοιχεία της μελέτης:

•Περίπου 211.000 άτομα εργάζονται με μερική απασχόληση, από τα οποία το 72,4% είναι γυναίκες. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης διαμορφώνεται στο 4,8%.

•Περίπου 335.600 άτομα εργάζονται με μορφή προσωρινής απασχόλησης, όπου το μισό ποσοστό είναι γυναίκες, ενώ το συνολικό ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης διαμορφώνεται στο 12,1%.

Ακόμη:
Σε σχέση με τις μεταβολές από το 1993 μέχρι σήμερα τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και η απασχόληση και οι άνεργοι αυξήθηκαν με ίσο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,4% (ή κατά 17,9% σε σχέση με το 1993 όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και την απασχόληση και κατά 17,6% τους ανέργους).

Από τα 736.600 άτομα, με τα οποία αυξήθηκε το εργατικό δυναμικό, το μερίδιο της απασχόλησης ανέρχεται στο 90,5% της μεταβολής, ενώ το υπόλοιπο 9,5% οφείλεται στην αύξηση των ανέργων (περί τα 666.600 και τα 69.800 άτομα αντίστοιχα).

Οι κατηγορίες με τις οποίες αυξήθηκε η απασχόληση την εν λόγω περίοδο είναι αυτές των μισθωτών και των εργοδοτών (κατά 805.200 και 83.200 άτομα αντίστοιχα), ενώ μειώνονται οι κατηγορίες των αυτοαπασχολουμένων και των συμβοηθούντων μελών κατά 51.900 και 170.000 άτομα αντίστοιχα.

Η αναλογία των γυναικών στη συνολική μεταβολή της απασχόλησης ανέρχεται στο 56,6%, μειώνεται στο 52,6% για τους μισθωτούς και στο 39% για τους εργοδότες, πλησιάζει στο 82% της μεταβολής στα συμβοηθούντα μέλη, ενώ στην κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων οι γυναίκες αυξάνονται κατά 60.400 άτομα.

Η απασχόληση αυξάνεται σε 11 κλάδους, ενώ μειώνεται στους υπόλοιπους 6 κλάδους της οικονομίας. Στους κλάδους στους οποίους αυξήθηκε η απασχόληση (περίπου 936.000 άτομα) οι 7 στους 10 απασχολουμένους προέρχονται από τις μεταβολές στους κλάδους του εμπορίου, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, της εκπαίδευσης, των ξενοδοχείων και των κατασκευών, ενώ στους κλάδους στους οποίους μειώθηκε η απασχόληση (περίπου 269.000 άτομα) οι 9 στους 10 απασχολούμενους προέρχονται από τη μείωση στον κλάδο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας κ.λπ.

Όσον αφορά τις μεταβολές στις κατηγορίες των ανέργων, σημαντική αύξηση έχουμε στην κατηγορία των ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν, των οποίων η αύξηση υπερβαίνει τη συνολική μεταβολή των ανέργων (87.100 άτομα ή ποσοστό 43,3% έναντι του 1993), ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται περίπου κατά το 1/3 έναντι του 1993 (62.600 άτομα και 31,5%). Αντίθετα, μειώνονται οι άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών περί τα 31.000 άτομα (ποσοστό 13,2%), καθώς και οι νεοεισερχόμενοι άνεργοι περί τα 17.300 άτομα (ποσοστό 8,8%).

Το σύνολο σχεδόν της μεταβολής των ανέργων (96%), το 83% αντίστοιχα των μακροχρόνια ανέργων, τα 3/4 των ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν, καθώς και το ήμισυ της μεταβολής των άνεργων νέων μέχρι 29 ετών οφείλονται στις μεταβολές των γυναικών, ενώ αυξάνονται την εν λόγω περίοδο και οι νεοεισερχόμενες άνεργες γυναίκες. Σε σχέση με το 1993 πάνω από 9 στα 10 άτομα με τα οποία αυξήθηκε η απασχόληση κατέλαβαν θέσεις πλήρους απασχόλησης (96,5%), αλλά στους νέους μέχρι 29 ετών η αναλογία μειώνεται στους 6 ανά 10 άτομα. Η αύξηση των μερικώς απασχολούμενων οφείλεται κυρίως στις γυναίκες, καθώς μειώνονται την εν λόγω περίοδο οι μερικώς απασχολούμενοι άνδρες. Όσον αφορά τις μεταβολές της μισθωτικής απασχόλησης σε σχέση με το 1993, περίπου 8 στα 10 άτομα με τα οποία αυξήθηκε αυτή κατέλαβαν θέσεις μόνιμης απασχόλησης (84%), ενώ η αναλογία μειώνεται περίπου στα 2/3 για τους νέους μέχρι 29 ετών (64%).

Επιπλέον στους νέους μέχρι 29 ετών αναλογεί 1 μόνο θέση μόνιμης απασχόλησης και 3 θέσεις προσωρινής απασχόλησης σε κάθε 10 θέσεις με τις οποίες αυξήθηκαν αντίστοιχα οι εν λόγω κατηγορίες της μισθωτής απασχόλησης.


Σχολιάστε εδώ