Τέρμα η λίστα φαρμάκων

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι νέες διατάξεις «περί φαρμακείων», με τις οποίες καθορίζεται πού, πώς και ποιοι δικαιούνται να ανοίξουν νέα φαρμακεία. Το νομοσχέδιο υπογράφουν έξι (6) υπουργοί, οι εξής: Πρ. Παυλόπουλος (Εσωτερικών-Δημ. Διοίκησης), Γ. Αλογοσκούφης (Εθνικής Οικονομίας), Δημ. Σιούφας (Ανάπτυξης), Π. Παναγιωτόπουλος (Απασχόλησης-Κοινωνικής Προστασίας), Νικ. Κακλαμάνης (Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και Μαν. Κεφαλογιάννης (Εμπορικής Ναυτιλίας).

Στο επόμενο φύλλο μας εμπειρογνώμονες, συνδικαλιστές και εκπρόσωποι του Φαρμακευτικού Συλλόγου θα αναλύσουν τα 19 άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ εκπρόσωποι της ΟΚΕ επισημαίνουν ότι τα φλέγοντα ζητήματα δεν αναφέρονται με σαφήνεια, αλλά με παραπομπές σε διατάξεις που ήδη έχουν ψηφιστεί, ή με τρόπο που χρήζει ιδιαίτερης «επεξεργασίας» προκειμένου να γίνει αντιληπτό το περιεχόμενό τους. Για παράδειγμα, στο καυτό θέμα της αύξησης της τιμής των φαρμάκων, οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι αυτή θα προέλθει με τη μεταβολή του τρόπου υπολογισμού της. Και εξηγούν ότι μέχρι τώρα η Ελλάδα υιοθετούσε τη χαμηλότερη τιμή που υπήρχε στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με το νομοσχέδιο η πρακτική αυτή τροποποιείται, έτσι ώστε: Η τιμή του φαρμάκου να προσδιορίζεται με βάση τις αντίστοιχες χαμηλότερες τιμές που υπάρχουν για το συγκεκριμένο φάρμακο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν την τιμή του ίδιου φαρμάκου όπως αυτό πωλείται στην Ελβετία.

Οι ίδιες πηγές υπολογίζουν την αύξηση στο 10% και τη συνολική επομένως επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων στα 500 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ.
Σήμερα δημοσιεύουμε το νομοσχέδιο όπως αυτό έχει κατατεθεί στην ΟΚΕ, τα μέλη της οποίας πιθανόν την επόμενη βδομάδα να διατυπώσουν και τις πρώτες παρατηρήσεις τους σε αυτό (μεταξύ τους και οι εμπειρογνώμονες που προαναφέραμε).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου οι σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής:

Άρθρο 4

1. Από το σύνολο των πρωτότυπων φαρμάκων που αποτελούν την κάθε θεραπευτική ομάδα διαμορφώνεται μια Τιμή Αναφοράς, η οποία καθορίζεται βάσει κριτηρίων που ορίζονται με απόφαση της ΕΔΑΦ. Οι θεραπευτικές ομάδες και οι Τιμές Αναφοράς μπορούν να αναθεωρούνται ανά διετία με απόφαση της ΕΔΑΦ.

2. α) Καθιερώνεται Τιμή Ανάκτησης, η οποία ορίζεται ως η θετική διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση της λιανικής τιμής του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος από την προκύπτουσα βάσει της Τιμής Αναφοράς της θεραπευτικής του ομάδας στην οποία ανήκει, έπειτα από αναγωγή στην καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή καθορίζεται από την αγορανομική διάταξη 14/89 (ΦΕΚ Β’ 343).

β) Ο μαθηματικός τύπος προσδιορισμού της Τιμής Ανάκτησης είναι:

Τιμή Ανάκτησης = (Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μείον Τιμή Αναφοράς) επί (Αριθμό Ημερησίων Δόσεων) επί (y) όπου y: συντελεστής αναγωγής της λιανικής τιμής στην καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα.

Σχόλιο: Ο τρόπος υπολογισμού δεν είναι κατανοητός. Προτείνεται να παρατεθεί ένα παράδειγμα στην αιτιολογική έκθεση (βεβαίως τη στιγμή που δεν προσδιορίζεται ο τρόπος καθορισμού της τιμής αναφοράς αυτό μάλλον είναι ανέφικτο…). Επιπλέον δεν γίνεται αναφορά στο εάν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των γενοσήμων και για το αν επηρεάζονται οι θεραπευτικές κατηγορίες, δηλαδή αν εισάγονται σε θεραπευτικές κατηγορίες.

γ) Η Τιμή Ανάκτησης όλων των πρωτότυπων ιδιοσκευασμάτων επανακαθορίζεται αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου γενοσήμου (ουσιωδώς όμοιο).

Η τυχόν Τιμή Ανάκτησης του πρωτοτύπου προσαυξάνεται κατά τη διαφορά της καθαρής τιμής του παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή καθορίζεται από την αγορανομική διάταξη 14/89 από την αντίστοιχη του γονοσήμου).

3. Η Τιμή Ανάκτησης κάθε προϊόντος δημοσιεύεται στο εκάστοτε δελτίο τιμών φαρμάκων, όπως αυτό ορίζεται στην αγορανομική διάταξη 14/89. Βάσει της Τιμής Ανάκτησης, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο της Τιμής Ανάκτησης των φαρμάκων επί την ποσότητα των φαρμάκων, των οποίων η δαπάνη καλύφθηκε από το Δημόσιο και τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

4. Οι ασφαλιστικοί φορείς βαρύνονται με την εκάστοτε λιανική τιμή του φαρμάκου μειωμένη κατά το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου καθώς και κατά το αντίστοιχο ποσό ανάκτησης, όπου εφαρμόζονται Τιμές Ανάκτησης.

5. Οι δικαιούχοι ασφαλιστικοί φορείς και το Δημόσιο βεβαιώνουν και εισπράττουν το ποσό ανάκτησης από τις υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες. Το ποσό ανάκτησης νοείται ως έκπτωση επί του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Με την έναρξη ισχύος των ανωτέρω παραγράφων καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ Α’ 282) και το άρθρο 28 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81).

Σχόλιο: Πρακτικά και τεχνικά αυτό προϋποθέτει μια ενιαία υποδομή για όλα τα ταμεία και μια διασύνδεση μεταξύ φαρμακείων – ταμείων – εταιρειών η οποία σύμφωνα με την εμπειρική πραγματικότητα απαιτεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια για να υλοποιηθεί. Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ένας τρόπος λειτουργίας στο μεσοδιάστημα.

Άρθρο 5
Η περίπτωση ι) της παρ. 1β) του άρθρου 11 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α’, 3) αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Την αξιολόγηση και επανάκριση ανά μορφή και περιεκτικότητα φαρμακευτικού προϊόντος, προκειμένου αυτό να καταταγεί σε θεραπευτική ομάδα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία».

Τέρμα η λίστα

Άρθρο 6
1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση α) της παρ. Α του άρθρου 4 του π.δ. 67/2000 (ΦΕΚ Α’, 58). Εφεξής δεν απαιτείται η θεώρηση των εκτελουμένων συνταγών, ανεξαρτήτως ποσού.

2. Μια κοινή απόφαση των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να καθορισθούν φάρμακα, ενδείξεις ή τύποι συνταγής για τους οποίους απαιτείται, πριν από την εκτέλεση της σχετικής συνταγής στα φαρμακεία, η θεώρησή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα.

Σχόλιο: Επί της αρχής συμφωνούμε, ωστόσο η απουσία οποιουδήποτε φραγμού – δεδομένης της κατάργησης της λίστας και της διαπιστωμένης αδυναμίας ελέγχου της ζήτησης- έχει ως βέβαιη πιθανή συνέπεια την ανεξέλεγκτη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης.


Σχολιάστε εδώ