Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία Παυλόπουλου Οριστική λύση στο θέμα των υπεράριθμων δημοτικών αστυνομικών

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

«Όσοι προσλαμβάνονται στη Δημοτική Αστυνομία σε συμμόρφωση προς τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του ίδιου δήμου και, εάν αυτές δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις, έως ότου κενωθούν ή συσταθούν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Ο διορισμός γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της οικείας πράξης. Σε περίπτωση κατά την οποία σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου έγινε ανασύνταξη του οικείου πίνακα πρόσληψης ένστολου προσωπικού σε Δημοτική Αστυνομία, που είχε συνέπεια απόλυση ήδη υπηρετούντος υπαλλήλου, παρέχεται δικαίωμα αναδιορισμού του, ύστερα από αίτησή του σε κενή οργανική θέση ή σε προσωποπαγή, έως ότου κενωθεί η αντίστοιχη οργανική θέση. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο δε χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του αναδιοριζομένου.

Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια μπορούν έπειτα από αίτησή τους να μεταταγούν σε υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας οποιουδήποτε δήμου της χώρας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

Σημειώνεται ότι το θέμα των υπεράριθμων δημοτικών αστυνομικών έχει προκύψει ύστερα από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες δικαιώνονταν μη προσληφθέντες υποψήφιοι. Μάλιστα αυτές οι αποφάσεις έχουν ευρύτερη σημασία, αφού στην πράξη αμφισβητούν την ποσόστωση για πρόσληψη γυναικών, και κρίνουν ότι πρέπει να προσλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία πρόσληψης, ανεξάρτητα με το αν έχει καλυφθεί η ποσόστωση. Μόνο για τον Δήμο Αθηναίων η τροπολογία αφορά 66 υπεράριθμους δημοτικούς αστυνομικούς.

Μάλιστα στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η δήμαρχος, Ντόρα Μπακογιάννη, πρόκειται να προτείνει να ληφθεί απόφαση, με την οποία θα ζητείται νομοθετική ρύθμιση. Κάτι που θα είναι βέβαια άνευ νοήματος μετά την τροπολογία που κατατέθηκε.


Σχολιάστε εδώ