Νέες διατάξεις εναντίον πειρατείας

• Καταδίκη για μη προσκόμιση στοιχείων. Το δικαστήριο ύστερα από αίτημα του δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να διατάξει τον αντίδικο να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, αν συντρέχει δε προσβολή σε εμπορική κλίμακα, μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση και τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Αν ο αντίδικος που κλήθηκε να παράσχει τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία δεν τα προσκομίσει αδικαιολογήτως, οι ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι. Ακόμη, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου (δικαιούχου-προσβαλλομένου) το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και πριν από τη δικάσιμο την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και τα δίκτυα διανομής των (παράνομων) εμπορευμάτων ή της παροχής των (παράνομων) υπηρεσιών, το ίδιο δε μπορεί να διατάξει και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου που βρέθηκε να κατέχει παράνομα εμπορεύματα ή να χρησιμοποιεί παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα.

• Κατασχέσεις βάσεων δεδομένων. Αλλάζει το άρθρο 64 του Ν. 2121/1993 για τις κατασχέσεις του πειρατικού υλικού. Η δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης των αντικειμένων που βρίσκονται στα χέρια του κατόχου πειρατικού προϊόντος, εφόσον πιθανολογείται προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, επεκτείνεται και στον κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Προβλέπεται δε πλέον ότι δεν απαιτείται στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού ο ειδικός προσδιορισμός των έργων που απειλούνται με προσβολή ή προσβάλλονται, ενώ το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να εμποδιστεί η είσοδος ή κυκλοφορία τους στο εμπόριο. Ακόμη στις περιπτώσεις προσβολών πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα μπορεί να διαταχθεί ακόμα και συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη που φτάνει ως και τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών! Η απόφαση, μάλιστα, ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ληφθεί και χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά, όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα… Αν πάλι τα ασφαλιστικά μέτρα ανακληθούν ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα (εφόσον ενήργησε καταχρηστικά) να καταβάλει αποζημίωση.

• Δημοσίευση αποφάσεων. Προστίθεται στο άρθρο 66 Γ του Ν. 2121/1993, σύμφωνα με το οποίο μπορεί μετά από αίτηση του ενάγοντος να διατάξει το δικαστήριο (αστικό ή ποινικό) την ανάρτηση της καταδικαστικής απόφασης ή τη μερική ή πλήρη δημοσίευσή της στα ΜΜΕ ή στο Διαδίκτυο με δαπάνες του παραβάτη.

• Κώδικες δεοντολογίας. Οι επαγγελματικές ενώσεις και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας για να συμβάλλουν στην έννομη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικός δε ανταποκριτής για τα δικαιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

• Διοικητικά πρόστιμα. Εκτός από τις αστικές και ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται και αυτοτελή διοικητικά πρόστιμα σε βάρος των παραβατών που προχωρούν σε αναπαραγωγή, διανομή και εμπορία πειρατικών προγραμμάτων Η/Υ, CD και DVD. Η θέσπιση αυτών των διατάξεων θεωρείται ότι θα διευκολύνει πολύ την πάταξη της πειρατείας στη δισκογραφία, στα DVD και στα προγράμματα Η/Υ και θα κάνει δύσκολη τη ζωή των πειρατών.


Σχολιάστε εδώ