130 εκατ. ευρώ για την πρόωρη συνταξιοδότηση στην ΕΡΤ!

Επισήμως, λοιπόν, για την πρόωρη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων τα έτη 2000 ως 2003 η ΕΡΤ ΑΕ επιβαρύνεται με το ποσό των 109.507.740 ευρώ, ενώ καταγράφεται και επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΛΑΦΚΑ ύψους 22.351.870 ευρώ για τις συντάξεις. Πρόκειται στην ουσία για τον λογαριασμό της διοίκησης Πάνου Παναγιώτου, κατά την περίοδο της τότε συνδιοίκησης με τους συνδικαλιστές της ΠΟΣΠΕΡΤ. Το πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης είχε προωθηθεί ως σωτηρία για την κρατική τηλεόραση και είχε υποστηριχθεί από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Άφησε χρέη εκατομμυρίων και την ΕΡΤ χωρίς εργαζόμενους, αφού αναγκάστηκε να προσλάβει 400 τεχνικούς μόλις πρόσφατα.

Ο νέος μποναμάς χρεών για την κρατική τηλεόραση προστίθεται ήδη στα σωρευμένα χρέη της και είναι χαρακτηριστικό ότι το γεγονός επισημαίνεται και στην έκθεση των ορκωτών λογιστών στον τελευταίο ισολογισμό της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διυπουργική απόφαση των Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Πάνου Παναγιωτόπουλου, η οποία υπεγράφη στις αρχές Νοεμβρίου και εστάλη ήδη και στις υπηρεσίες της ΕΡΤ, η ΕΡΤ πρέπει να ξεπληρώσει στα ασφαλιστικά ταμεία ΤΣΠΕΑΘ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ το χρέος σε 15 ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από το 2005. Η απόφαση ορίζει συγκεκριμένα ότι η συνολική οικονομική επιβάρυνση της ΕΡΤ ΑΕ ύψους 109.507.740 ευρώ επιμερίζεται ως εξής:

Η συνολική οφειλή της ΕΡΤ ΑΕ προς τα ασφαλιστικά ταμεία ΤΣΠΕΑΘ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΔΟΕΑΠ, πλην του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ), ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (57.804.000). Ο επιμερισμός της συνολικής οφειλής ανά ταμείο είναι για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ποσό σαράντα έξι εκατομμυρίων έντεκα χιλιάδων ευρώ (46.011.000) και κάθε δόση καθορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.067.400), για τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) η συνολική οφειλή ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.615.000) και κάθε δόση καθορίζεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (174.333,33) και για το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) η συνολική οφειλή ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (9.178.000) και κάθε δόση καθορίζεται στο ποσό των εξακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (611.866,67). Κάθε δόση μετά την καταβολή της πρώτης επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο 3,5% που ανατοκίζεται ετησίως.

Η συνολική οφειλή της ΕΡΤ ΑΕ προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ), μετά την αφαίρεση του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000) που αυτή κατέβαλε στο ως άνω ταμείο τον Νοέμβριο του έτους 2004, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (44.703.740). Η εξόφληση του ανωτέρω ποσού θα γίνει κατά 50% από την ΕΡΤ ΑΕ και κατά 50% από τον ΛΑΦΚΑ σε πέντε ετήσιες δόσεις, της τελευταίας δόσης καταβληθησομένης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009 ως ακολούθως:

Η ΕΡΤ ΑΕ θα καταβάλλει στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ετήσια δόση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (4.470.374), ξεκινώντας από την 31η Δεκεμβρίου 2005 και ως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009. Ο ΛΑΦΚΑ καταβάλλει στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ετήσια δόση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (4.470.374), αρχίζοντας επίσης στις 31 Δεκεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2009. Η ΕΡΤ ΑΕ θα αποδώσει στον ΛΑΦΚΑ τα ποσά που κατεβλήθησαν αντ’ αυτής στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2010. Κάθε δόση μετά την καταβολή της πρώτης επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο 3,5% που ανατοκίζεται ετησίως.


Σχολιάστε εδώ