Ανεπαρκής η «σκοτεινή ύλη» της οικονομίας για να δικαιολογεί απεργίες

– «Οσο χρόνον οι ξένες αγορές είναι πρόθυμες να χρηματοδοτούν το Αμερικανικόν έλλειμμα και κατ’ επέκτασι το Ελληνικό δεν υπάρχει πρόβλημα»!
Αν και ο ισχυρισμός αυτός «βάζει τον κοσκινά με τους πραματευτάδες», πάσχει λογικώς. Ακόμη και το αμερικανικόν έλλειμμα δεν μπορεί ν’αυξάνεται «ες αεί». Πολλώ δε μάλλον το ελληνικόν .
Εν τούτοις, ο παράλογος ισχυρισμός περιέχει μίαν αναμφισβήτητο αλήθειαν: ότι εάν η ελληνική οικονομία προσφέρεται διά χρηματοδοτική κρίσι, διατί οι διεθνείς αγορές δεν την προεξοφλούν ήδη όπως τόσες άλλες (πετρέλαιον, επερχόμενος πληθωρισμός-ανατίμησι του χρυσού, πτώσις ουγγρικών ομολόγων κ.λπ.);
Με άλλα λόγια , γιατί οι τιμές των Ελληνικών ομολόγων διατηρούνται σταθερές στην επιτοκιακή διαφορά του μόλις 0,2% άνω των γερμανικών 10ετών ομολόγων και δεν καταρρέουν υπό την βαρύτητα των ελληνικών ελλειμμάτων, που δεν αμφισβητούνται πλέον ούτε από την Γιουροστάτ;
Το παράδοξον αυτό έχει το ανάλογόν του στην Φυσική. Για να εξηγήσουν οι επιστήμονες τη σχετική σταθερότητα του σύμπαντος έναντι της καταθλιπτικής βαρύτητος, θεωρούν ότι υπάρχει μια «σκοτεινή ύλη» που το ισορροπεί και η οποία είναι αόρατος.

Κάτι ανάλογον παρατηρείται και στην οικονομία. Μήπως υπάρχει μια «σκοτεινή ύλη» στην ελληνική οικονομία που δεν φαίνεται και όμως εξισορροπεί τα εμφανή ελλείμματά της;
Εν πρώτοις, πρέπει να δεχθώμεν ότι η «σκοτεινή ύλη» που υπάρχει στην αμερικανική οικονομία δικαιολογεί μάλλον επαρκώς το τεράστιον έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ και συνεπώς επί του παρόντος ουδένα κίνδυνο δημιουργεί διά το δολλάριον.
Σύμφωνα με τους οικονομολόγους Ρικάρντο Χάουσμαν και Φεντερίκο Στουρτζενέγκερ τα περιουσιακά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας παράγουν τόσον εισόδημα, ώστε το έλλειμμά της είναι διατηρήσιμο και υψηλοτέρας αποδόσεως από τά συγκρίσιμα (πχ. τα ιαπωνικά περιουσιακά στοιχεία). Ούτως δικαιολογείται η επένδυσι του 15% της παγκοσμίου αποταμιεύσεως εις δολλάρια – όπερ αντιστοιχεί εις 700 δισ. δολ. εισροές κεφαλαίων στις ΗΠΑ το 2005 όσον το ετήσιον ελλείμμα τρ.συναλλαγών.

Υπάρχει μια ανάλογος «σκοτεινή ύλη» στην ελληνικήν οικονομία των 175 δισ. ευρώ εθνικού εισοδήματος; Η απάντησις είναι και ναι και όχι.

– Ναι, διότι ό,τι και να λέγωμεν, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αγοράζουν τα ελληνικά ομόλογα. (Σ.Σ.: Κατά τον κ. Σπύρον Παπανικολάου νέον «τσάρον» του δημοσίου δανεισμού, εφέτος ή κυβέρνησι έχει δανεισθεί 3,5 δισ. ευρώ υπεράνω του «στόχου» στα 37,5 δισ. Μέχρι τέλους του έτους η έκδοσι ομολόγων και οι πανάκριβες ανταλλαγές -swap- επιτοκίων θα υπερβούν τα 44 δισ. ευρώ κατά την εκτίμησι μας.)
Συνεπώς, αφού οι ξένοι χρηματοδοτούν τα τεράστια ελλείμματα της ελληνικής «μαύρης τρύπας», προφανώς εκτιμούν ότι η «σκοτεινή ύλη» της είναι επαρκής ή κάποια άλλη θα καλύψει το κενόν.

– Ποία είναι η «σκοτεινή ύλη» της ελληνικής οικονομίας

Εν πρώτοις υπάρχει η παραοικονομία, που υπολογίζεται μετρίως εις 20% , οπότε το δημόσιον έλλειμμα περιορίζεται από 4,6% του ακ. εθν. εισοδήματος εις 3,8% , το δημόσιον χρέος στο 100% του ΑΕΕ και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 5% περίπου του ΑΕΕ. Επίσης, η μεγάλη αύξησι των τιμών των ακινήτων, όπως και να την υπολογίσει κανείς , καλύπτει τουλάχιστον το ιδιωτικό χρέος και τέλος η απόδοσι των 50 μεγαλυτέρων ελληνικών εταιρειών που με μία μέση απόδοσι 5% φέρει το πολλαπλάσιο της τιμής των έναντι των κερδών στο 20 (σ.σ.: εις μίαν εικοσαετίαν ανακτά ο επενδυτής το κεφάλαιόν του). Ούτως ένα μέρος του ελλείμματος καλύπτεται.

– Είναι όμως επαρκής αυτή η «σκοτεινή πλευρά» της οικονομίας να καλύψει την φανερά;

– Η απάντησις είναι σαφώς όχι! Τ’ ανερχόμενα ελλείμματα της δημοσίας οικονομίας, που απεργεί όταν δεν αργεί, δεν θα ημπορούσαν να δικαιολογήσουν την «εμπιστοσύνη» που δείχνει η διεθνής χρηματαγορά στην ελληνικήν οικονομία. Εάν η εξαγώγιμος παραγωγή δεν αυξάνεται με ρυθμό άνω του 8% ετησίως σε σταθερές τιμές τα τρία ελλείμματα δεν είναι διατηρήσιμα. Το παραγόμενο εισόδημα θα ημπορούσε με μία μεγάλη αύξησι των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών να διατηρήσει το χρέος εις αυτοεξυπηρετούμενα επίπεδα, αλλά όχι να το μειώσει.

Δυστυχώς λόγω του ευρώ και των εσωτερικών στρεβλώσεων της ανταγωγικότητος (μείον 49%την τελευταία 5ετία) η «σκοτεινή ύλη» της ελληνικής οικονομίας αδυνατεί να εξισορροπήσει την «βαρύτητα» της υπερχρεώσεώς της και συνεπώς αργά ή γρήγορα οι αγορές θ’ αντιδράσουν απορριπτικώς στην αίτησι νέων δανείων του κ. Παπανικολάου.Η δημοσία δαπάνη δεν θα ημπορεί να χρηματοδοτηθή και πολλές δημόσιες επιχειρήσεις θα κηρύξουν στάσι πληρωμών (ΟΣΕ και «Ολυμπιακή» πρώτες).

– Θα ερωτήσετε τι πρέπει να γίνη.
– Η απάντησις είναι ό,τι στη Γαλλία και εδώ ενδεχομένως αυστηρότερες εξοικονομήσεις.

Στην Γαλλία με δημόσιο χρέος στα 2/3 του ΑΕΠ, προσφάτως συσταθείσα επιτροπή εισηγείται «να παύση η εύκολη λύσις του δημοσίου δανεισμού και να ενισχυθή η ανάπτυξις». Πώς; Με μείωσι των δημοσίων δαπανών κατά δύο μονάδες άνω του πληθωρισμού, που θα ημπορούσε να εξοικονομήσει 25 δισ. ευρώ εις διάστημα 5 ετών. Στην Ελλάδα η πρότασι αυτή θα εσήμαινε 8% μείωσι των δημοσίων δαπανών ετησίως και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.


Σχολιάστε εδώ