Κέρδη 47,4 εκατ. ευρώ είχαν τα Καταστήματα Αφορολόγητων

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 199,1 εκατ. ευρώ έναντι 230,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2004 και τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα 47,4 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο επισημαίνεται ότι στα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2005 δεν ενοποιούνται πλέον οι εταιρείες Εύσημον και Εύσημον Συλλογές και επομένως οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δύο χρήσεων δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. Αν για λόγους συγκρισιμότητας αφαιρούνταν από το 2004 τα αποτελέσματα των εν λόγω εταιρειών, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2004 θα ανερχόταν σε 178,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας θα ανέρχονταν σε 44,5 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, εξετάζοντας συγκρίσιμες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών θα παρουσίαζε αύξηση της τάξης του 11,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας θα παρουσίαζαν αύξηση κατά 6,7%.


Σχολιάστε εδώ