Ταυτόχρονη συμμετοχή σε δύο μέσα

Ο νόμος αναφέρει πως οι εταιρείες της αλλοδαπής που δεν έχουν την υποχρέωση ονομαστικοποίησης «μπορούν να κατέχουν μετοχές και περισσοτέρων της μίας ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών» υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος 3283/2004 για τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ταυτόχρονα, όμως, ο νομοθέτης διατηρεί το ανώτατο ποσοστό συμμετοχής ανά τηλεοπτικό σταθμό στο 25%, προβλέποντας σοβαρές ποινές σε περίπτωση παραβίασής του, όπως πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών «ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση» και ταυτόχρονα τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετόχων.

Θυμίζουμε πως οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών έχουν ζητήσει και επισήμως από την ηγεσία του υπουργείου Επικρατείας την κατάργηση της διάταξης για το ανώτατο όριο συμμετοχής στο 25% και η κυβέρνηση είχε δείξει πως θα αντιμετώπιζε το ζήτημα στον νόμο για τη συγκέντρωση.

Ακόμη, ο νόμος αναβαθμίζει τον ρόλο του αντιπροέδρου του ΕΣΡ στο νομοσχέδιο για τον «βασικό μέτοχο». Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νέου νόμου 3114/2005, αντικαθίσταται η παρ. 5 του 2863/2000, ορίζοντας πως «ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να τις ασκήσει ή απουσιάζει από την έδρα της Αρχής».

«Με απόφαση της ολομέλειας», συνεχίζει το άρθρο, «επιτρέπεται η εξουσιοδότηση υπογραφής στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του ΕΣΡ. Επίσης, ο αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος οριζόμενο από την ολομέλεια του ΕΣΡ προεδρεύει στα κλιμάκια που συγκροτούνται».

Η νομική κινητικότητα συνεχίζεται. Εκτός του νομοσχεδίου για τον επαρχιακό Τύπο (διαβάστε σε διπλανή στήλη) εντός του επόμενου μηνός αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση για τις διατάξεις του νόμου περί συγκέντρωσης.

Μεταξύ άλλων αναμένεται να περιλαμβάνονται και διατάξεις για τις εταιρείες μετρήσεων. Τέλος, υπάρχει και το νομοσχέδιο για το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, το οποίο, αν και τέθηκε σε διαβούλευση, δεν προχώρησε ακόμη. Στο νομοσχέδιο αυτό θα υπάρχει η διάταξη και για την αύξηση του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ.


Σχολιάστε εδώ