Κι άλλες μετοχικές αλλαγές στον Alpha

Στην αναφορά γίνεται λόγος σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία, αλλά και σε ομολογιακό δάνειο. Η Interfinance κατέχει το 25% της «Alpha Δορυφορική Τηλεόραση».

Η σημερινή ιδιοκτήτρια εταιρεία του Alpha συστάθηκε από τους Γ. Αλαφούζο και Σ. Τσοτσορό για να αντιμετωπίσουν τα χρέη της τότε τηλεόρασης του ΣΚΑΪ. Στη συνέχεια στο μετοχικό κεφάλαιο του καναλιού μπήκαν το Ίδρυμα Ωνάση, ο Αντώνης Παπαδημητρίου, ως δικηγόρος τότε, και ο Δ. Κοντομηνάς. Στη συνέχεια, μετά την αποτυχία της συνδρομητικής τηλεόρασης, ο Σ. Τσοτσορός αναγκάστηκε να πουλήσει το κανάλι στον Δ. Κοντομηνά. Το «Π» σήμερα παρουσιάζει την πορεία του μετοχικού κεφαλαίου του Alpha.

• Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της «Alpha Δορυφορική Τηλεόραση» της διαδόχου εταιρείας της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, είναι 10 εκατ. δρχ.

• Στη συνέχεια, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 13.11.1997, αυξάνεται κατά 390.000.000 δρχ.

• Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 24.2.1998 αυξάνεται κατά 602.000.000 δρχ.

• Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 27.12.1999 αυξάνεται κατά 334.000.000 δρχ.

• Με έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται δραματικά, κατά 6.396.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση ισόποσης αξίας αποθεματικού με διαφορά έκδοσης από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα με απόφαση της ίδιας συνέλευσης αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά 1.043.900.000 δρχ., με τη λογιστική αξία της διαφοράς των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσπασθέντος και εισφερθέντος κάδους παραγωγής της εταιρείας «Protasis ραδιοτηλεοπτικές και κινηματογραφικής παραγωγές».

• Στη συνέχεια, στις 21.7.2000 με απόφαση της γενικής συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία της εταιρείας σε 300 δρχ. και ταυτόχρονα λαμβάνεται η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 2.223.228.000 δρχ.

• Όμως αυτή η αύξηση δεν υλοποιείται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 19.2.2001 ανακαλείται η προηγούμενη απόφαση για αύξηση κατά 2.223.228.000 δρχ. Λαμβάνεται απόφαση για αύξηση κατά 2.925.900.000 δρχ.

• Ούτε και αυτή υλοποιείται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 24.8.2001 ανακαλείται η αύξηση για 2.925.900.000 δρχ. Λαμβάνεται νέα για αύξηση κατά 4.724.100.000 δρχ.

Στη συνέχεια το κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ από δραχμές, και με την απόφαση της 31.12.2004 αυξάνεται κατά 440.000 ευρώ. Η τελευταία αύξηση που καταγράφεται είναι της 16.5.2005 κατά 440.000 ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 40.480.000 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ