Κεντρική σελίδα | Προηγούμενα Φύλλα | Επικοινωνία

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
MEDIA - ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΒΟΥΛΗ
ΚΥΠΡΟΣ
Δες
ΣΤΗΛΕΣ
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
ΔΗΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΖΙΖΑΝΙΟ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΥΠ. ΕΞΩ(ΦΡΕΝ)ΙΚΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΩΔΙΕΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
ΡΩΓΜΕΣ

Υπάρχουν 1 ακόμα άρθρα στην κατηγορία ΚΥΠΡΟΣ.
Αποστολή άρθρου Προβολή σε μία σελίδα Εκτύπωση άρθρου
15/01/2012
Βρετανοί και Μπαν Κι Μουν αναλαμβάνουν δράση
Στήνουν νέο Μπούργκενστοκ και βάζουν την Κύπρο στη μέγγενη
Ορόσημο για τη λύση η 1η Ιουλίου του 2012
Οργή και αντιδράσεις στη Λευκωσία - Ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης εναντίον του Προέδρου Χριστόφια
Πετούν τα φέσια τους οι Τούρκοι
Ο Χριστόφιας λέει «όχι» σε προτάσεις γεφύρωσης του ΟΗΕ

Σελίδες:

Σκηνικό Μπούργκενστοκ στήνουν οι Βρετανοί και τα Ηνωμένα Έθνη στην τριμερή του «Green Tree»­, κοντά στη Νέα Υόρκη, για κλείσιμο του Κυπριακού ως την 1η Ιουλίου του 2012. Η νέα τριμερής θα πραγματοποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Ιανουαρίου και ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν έχει αποστείλει επιστολή προς τους ηγέτες των δύο Κοινοτήτων της Κύπρου, τον Πρόεδρο Χριστόφια και τον Ντερβίς Έρογλου, με την οποία αφήνει τα πάντα ανοιχτά και στρώνει τον δρόμο για την Πολυμερή Διάσκεψη, εφόσον υπάρξει σύγκλιση στις εσωτερικές πτυχές
του Κυπριακού.

Για τον λό­γο αυ­τόν τα Η­νω­μέ­να Έ­θνη έ­χουν προ­χω­ρή­σει σε κα­τα­γρα­φή των θέ­σε­ων των δυο πλευ­ρών και έ­χουν ε­πε­ξερ­γα­στεί ι­δέ­ες για τη γε­φύ­ρω­ση των δια­φο­ρών ε­πί του ε­δα­φι­κού, της ι­θα­γέ­νειας, που σχε­τί­ζε­ται με το θέ­μα των ε­ποί­κων, και ε­πί του πε­ριου­σια­κού, το ο­ποί­ο συ­νι­στά α­καν­θώ­δες ζή­τη­μα και βρί­σκε­ται σε συ­νά­φεια με το ε­δα­φι­κό. ΓιΆ αυ­τό, ο ΓΓ του Ο­Η­Ε ευ­νο­εί την κα­τά­θε­ση χαρ­τών, με την πα­ρο­χή ό­μως α­νά­λο­γων α­νταλ­λαγ­μά­των.
Το ναυά­γιο
Ε­σκεμ­μέ­να τα Η­νω­μέ­να Έ­θνη και ει­δι­κό­τε­ρα ο εκ­πρό­σω­πος του ΓΓ στην Κύ­προ Α­λε­ξά­ντερ Ντά­ου­νερ μι­λούν για α­διέ­ξο­δο και α­φή­νε­ται α­νοι­κτό το εν­δε­χό­με­νο κα­τα­λο­γι­σμού ευ­θυ­νών. Υ­πό το βά­ρος αυ­τών των εκ­βια­σμών, οι Βρε­τα­νοί προ­βάλ­λουν ως ε­ναλ­λα­κτι­κή ε­πι­λο­γή α­πο­φυ­γής του ναυα­γί­ου την Πο­λυ­με­ρή Διά­σκε­ψη. Ή να κά­νει ο Πρό­ε­δρος Χρι­στό­φιας νέ­ες υ­πο­χω­ρή­σεις, οι ο­ποί­ες θα δε­σμεύ­ουν και τον ε­πό­με­νο Πρό­ε­δρο, ε­άν το Κυ­πρια­κό δεν ε­πι­λυ­θεί ε­ντός του 2012.
Το πά­γω­μα
Αυ­τό το ε­ξά­μη­νο θε­ω­ρεί­ται κρί­σι­μο α­πό τους Βρε­τα­νούς, που κι­νούν τα νή­μα­τα στο πα­ρα­σκή­νιο, διό­τι είτε ε­ξευ­ρε­θεί λύ­ση είτε όχι, α­πό την 1η Ιου­λί­ου η Κυ­πρια­κή Δη­μο­κρα­τί­α α­να­λαμ­βά­νει την Προ­ε­δρί­α της Ε­Ε, ε­νώ τον Φε­βρουά­ριο του 2013 θα διε­ξα­χθούν προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές. Το δεύ­τε­ρο ε­ξά­μη­νο του 2012 θα εί­ναι στην ου­σί­α νε­κρό, α­φού η Τουρ­κί­α αρ­νεί­ται α­πό τώ­ρα να συ­ζη­τή­σει με την Κυ­πρια­κή Δη­μο­κρα­τί­α ως προ­ε­δρεύ­ου­σα της Ε­Ε χώ­ρα.
Ορ­γή της α­ντι­πο­λί­τευ­σης
Στην Κύ­προ η α­ντι­πο­λί­τευ­ση βάλ­λει ο­μα­δι­κά κα­τά του Προ­έ­δρου Χρι­στό­φια, ο ο­ποί­ος βρί­σκε­ται στην α­πο­μό­νω­ση έ­χο­ντας μό­νο τη στή­ρι­ξη του Α­ΚΕΛ. ΔΗ­ΣΥ, ΔΗ­ΚΟ, Ε­ΔΕΚ, ΕΥ­ΡΩ­ΚΟ και Οι­κο­λό­γοι θε­ω­ρούν ό­τι ο Πρό­ε­δρος Χρι­στό­φιας με τους χει­ρι­σμούς του έ­χει ο­δη­γή­σει την Κύ­προ στη μέγ­γε­νη. Το ΔΗ­ΚΟ κα­λεί τον Πρό­ε­δρο να μη με­τα­βεί στην τρι­με­ρή, ε­νώ ο πρό­ε­δρος της Βου­λής Γιαν­νά­κης Ο­μή­ρου το­νί­ζει ό­τι το κόμ­μα του και ί­διος εί­χαν προ και­ρού προ­βλέ­ψει τις ε­ξε­λί­ξεις. Το ΕΥ­ΡΩ­ΚΟ, α­πό την πλευ­ρά του, ό­πως και οι Οι­κο­λό­γοι υ­πο­στη­ρί­ζουν ό­τι στή­νε­ται μια δια­δι­κα­σί­α α­νά­λο­γη με ε­κεί­νη του Μπούρ­γκεν­στοκ, που θα κα­τα­λή­ξει πριν α­πό την 1η Ιου­λί­ου σε δη­μο­ψη­φί­σμα­τα. ¶­ρα, υ­πο­στη­ρί­ζουν, τα Η­νω­μέ­να Έ­θνη ε­πι­χει­ρούν να θέ­σουν και ο­ρό­ση­μα και χρο­νο­διά­γραμ­μα. Εί­ναι ταυ­το­χρό­νως α­ντι­λη­πτό ό­τι η τουρ­κι­κή πλευ­ρά θα τη­ρή­σει α­διάλ­λα­κτη στά­ση για να στρέ­ψει τις πιέ­σεις προς την ελ­λη­νο­κυ­πρια­κή και με ε­λά­χι­στες υ­πο­τυ­πώ­δεις υ­πο­χω­ρή­σεις, ε­άν και ό­ταν το κρί­νει σκό­πι­μο να εμ­φα­νι­στεί ως διαλ­λα­κτι­κή, και να φορ­τώ­σει τις ευ­θύ­νες στην ελ­λη­νο­κυ­πρια­κή πλευ­ρά, η ο­ποί­α με­τά τις μο­νο­με­ρείς προ­σφο­ρές του Προ­έ­δρου Χρι­στό­φια για την εκ πε­ρι­τρο­πής προ­ε­δρί­α, τη σταθ­μι­σμέ­νη ψή­φο και την πα­ρα­μο­νή 50 του­λά­χι­στον χι­λιά­δων ε­ποί­κων, δεν έ­χει τί­πο­τε άλ­λο να δώ­σει πα­ρά μό­νο την κυ­ριαρ­χί­α!
Η χα­λα­ρή ο­μο­σπον­δί­α
Ο Δη­μο­κρα­τι­κός Συ­να­γερ­μός, α­πό την πλευ­ρά του, α­σκεί κρι­τι­κή στους χει­ρι­σμούς του Προ­έ­δρου Χρι­στό­φια, αλ­λά δεν δια­φω­νεί μα­ζί του ε­πί της ου­σί­ας. Α­πό­δει­ξη τού­του εί­ναι το δεί­πνο του Νί­κου Α­να­στα­σιά­δη προς τον κα­το­χι­κό η­γέ­τη Ντερ­βίς Έ­ρο­γλου. Μά­λι­στα, ο κ. Έ­ρο­γλου έ­πλε­ξε το ε­γκώ­μιο στον κ. Α­να­στα­σιά­δη δεί­χνο­ντας την πρό­θε­σή του ό­τι θα τον προ­τι­μού­σε για συ­νο­μι­λη­τή, α­φού άλ­λω­στε ο Πρό­ε­δρος του ΔΗ­ΚΟ εί­ναι υ­πέρ­μα­χος της χα­λα­ρής ο­μο­σπον­δί­ας.
Οι πα­νη­γυ­ρι­σμοί
Οι Τούρ­κοι πά­ντως πα­νη­γυ­ρί­ζουν το ό­τι με την ε­πι­στο­λή του ο ΓΓ του Ο­ΗΕ θέ­τει ως κα­τα­λη­κτι­κό ο­ρό­ση­μο λύ­σης την 1η Ιου­λί­ου του 2012 και ό­τι εί­ναι έ­τοι­μος για τη σύ­γκλη­ση της Πο­λυ­με­ρούς, άλ­λως διε­θνούς δια­σκέ­ψε­ως, η ο­ποί­α δεν θα α­σχο­λη­θεί μό­νο με ζη­τή­μα­τα α­σφά­λειας, εγ­γυ­ή­σε­ων και ε­πεμ­βα­τι­κών δι­καιω­μά­των, αλ­λά και με τις ε­σω­τε­ρι­κές πτυ­χές του Κυ­πρια­κού. Ό­πως δη­λα­δή συ­νέ­βη στο Μπούρ­γκεν­στοκ.
Μπλό­κο στον Ο­Η­Ε
Υ­πό το βά­ρος των πιέ­σε­ων ο Πρό­ε­δρος Χρι­στό­φιας, κα­τα­νο­ώ­ντας τους κιν­δύ­νους που ε­γκυ­μο­νού­νται α­πό τη νέ­α τρι­με­ρή, έ­χει α­πο­στεί­λει δι­κή του α­πα­ντη­τι­κή ε­πι­στο­λή προς τον ΓΓ του Ο­Η­Ε, με την ο­ποί­α προ­βάλ­λει τη θέ­ση του ό­τι α­φε­νός για την έλ­λει­ψη προ­ό­δου στο Κυ­πρια­κό ευ­θύ­νε­ται η τουρ­κι­κή πλευ­ρά, διό­τι συ­νε­χί­ζει να εί­ναι α­διάλ­λα­κτη, α­φε­τέ­ρου υ­πό τιςΣτήνουν νέο Μπούργκεστοκ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16
υ­φι­στά­με­νες συν­θή­κες δεν κα­τα­νο­εί για­τί να γί­νει νέ­α τρι­με­ρής στις 22 - 24 Ια­νουα­ρί­ου. Πα­ρά τις πα­ρα­τη­ρή­σεις αυ­τές, ο Πρό­ε­δρος Χρι­στό­φιας δη­λώ­νει την ε­τοι­μό­τη­τά του να με­τα­βεί στη Νέ­α Υόρ­κη, ε­νώ την ί­δια στιγ­μή διά του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που Στέ­φα­νου Στε­φά­νου το­νί­ζει δη­μό­σια ό­τι δεν πρό­κει­ται να δε­χθεί προ­τά­σεις γε­φύ­ρω­σης α­πό τα Η­νω­μέ­να Έ­θνη, ε­πι­χει­ρώ­ντας έ­τσι να κα­τευ­νά­σει τις φω­νές στο ε­σω­τε­ρι­κό που α­να­φέ­ρο­νται σε αλ­λα­γή της δια­δι­κα­σί­ας και την έ­ναρ­ξη της ε­πι­διαι­τη­σί­ας, κα­τά τρό­πον σιω­πη­ρό.

Το πλή­ρες κεί­με­νο της ε­πι­στο­λής του ΓΓ του Ο­Η­Ε Μπαν Κι Μουν προς τον Πρό­ε­δρο Χρι­στό­φια και τον κα­το­χι­κό η­γέ­της Ντερ­βίς Έ­ρο­γλου.

«Α­ΝΑ­ΦΕ­ΡΟ­ΜΑΙ στην τε­λευ­ταί­α μας συ­νά­ντη­ση για το κυ­πρια­κό πρό­βλη­μα που έ­γι­νε στο Green Tree της Νέ­ας Υόρ­κης στις 30 και 31 Ο­κτω­βρί­ου 2011. Συ­ζη­τή­σα­με την α­να­γκαιό­τη­τα να κά­νου­με τις τρέ­χου­σες συ­νο­μι­λί­ες –ει­δι­κά για το πε­ριου­σια­κό, το ε­δα­φι­κό και την ι­θα­γέ­νεια– πιο συ­γκε­κρι­μέ­νες και συμ­φω­νή­σα­με σε α­πτές προ­σεγ­γί­σεις προς αυ­τήν την κα­τεύ­θυν­ση. Συμ­φω­νή­σα­με ε­πί­σης σε προ­σπά­θειες για το πέ­ρα­σμα στο τέ­λος (endgame) των συ­νο­μι­λιών και για μια πο­λυ­με­ρή διά­σκε­ψη. Έ­χω ε­κτι­μή­σει τη δια­βε­βαί­ω­σή σας, κα­θώς και του κ. Έ­ρο­γλου, ό­τι πι­στεύ­ε­τε πως μπο­ρεί­τε να ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­σε­τε μια συμ­φω­νί­α.
Στον χρό­νο που με­σο­λά­βη­σε α­πό ε­κεί­νη τη συ­νά­ντη­ση, πλη­ρο­φο­ρού­μαι α­πό τον Ει­δι­κό μου Σύμ­βου­λο για την Κύ­προ κ. Α­λε­ξά­ντερ Ντά­ου­νερ ό­τι τό­σο η ε/κ ό­σο και η τ/κ πλευ­ρά έ­χουν ο­λο­κλη­ρώ­σει πε­ρι­γράμ­μα­τα τα ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νουν τις α­ντί­στοι­χες α­πό­ψεις σας για τη διευ­θέ­τη­ση. Κα­λω­σο­ρί­ζω αυ­τήν τη ση­μα­ντι­κή προ­σπά­θεια.
Η γε­φύ­ρω­ση των ε­να­πο­μει­να­σών δια­φο­ρών, οι ο­ποί­ες ε­ντο­πί­ζο­νται μέ­σα α­πό αυ­τά τα πε­ρι­γράμ­μα­τα, θα α­πο­τε­λού­σε έ­να ση­μα­ντι­κό βή­μα προς την ε­πι­τυ­χή ο­λο­κλή­ρω­ση των συ­νο­μι­λιών.
Ε­νώ κα­τα­νο­ώ ό­τι δεν ε­πι­θυ­μεί­τε χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα, α­νη­συ­χώ ό­τι οι δυ­να­τό­τη­τες για ε­πι­τυ­χή ο­λο­κλή­ρω­ση των συ­νο­μι­λιών θα πε­ριο­ρι­στούν α­πό τη στιγ­μή που η Κυ­πρια­κή Δη­μο­κρα­τί­α θα α­να­λά­βει την προ­ε­δρί­α της ΕΕ την 1η Ιου­λί­ου 2012. Η δι­κή μας α­ντί­λη­ψη εί­ναι ό­τι αυ­τή τη στιγ­μή ει­σερ­χό­μα­στε στο τε­λι­κό στά­διο της δια­δι­κα­σί­ας στο ο­ποί­ο πρέ­πει να έ­χου­με την έ­γκαι­ρη υ­πο­βο­λή των στοι­χεί­ων για το πε­ριου­σια­κό και την ι­θα­γέ­νεια, τη διε­ξα­γω­γή ου­σια­στι­κών συ­ζη­τή­σε­ων στην ε­περ­χό­με­νη συ­νά­ντη­ση στο Green Tree στις 23 και 24 Ια­νουα­ρί­ου 2012, την τε­λι­κή συ­ζή­τη­ση χαρ­τών και α­ριθ­μών και μια πο­λυ­με­ρή διά­σκε­ψη. Και οι δύ­ο πλευ­ρές πρέ­πει να υ­πο­βά­λουν σχε­τι­κά στοι­χεί­α, τα ο­ποί­α εί­ναι α­πα­ραί­τη­τα για την ε­πί­τευ­ξη συ­γκλί­σε­ων στα θε­με­λιώ­δη θέ­μα­τα και να αρ­χί­σουν αυ­τήν την α­νταλ­λα­γή πριν α­πό τη συ­νά­ντη­ση στο Green Tree.
ΠαρΆ ό­λα αυ­τά, οι συ­νο­μι­λί­ες βρί­σκο­νται σε στα­σι­μό­τη­τα ε­πί δια­φό­ρων θε­μά­των, πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ί­διας της δια­δι­κα­σί­ας ε­φαρ­μο­γής της τε­λι­κής φά­σης, α­φού η μί­α πλευ­ρά δεν συμ­με­τέ­χει σε πο­λυ­με­ρή διά­σκε­ψη μέ­χρι να ε­πι­λυ­θούν οι ε­σω­τε­ρι­κές πτυ­χές του κυ­πρια­κού προ­βλή­μα­τος, ε­νώ η άλ­λη δεν υ­πο­βάλ­λει ση­μα­ντι­κά στοι­χεί­α, πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του πε­ριου­σια­κού, μέ­χρι να α­να­κοι­νω­θεί πο­λυ­με­ρής διά­σκε­ψη.
Κα­θώς προ­χω­ρού­με σε αυ­τό το τε­λι­κό στά­διο, έ­χω την πε­ποί­θη­ση ό­τι θα μπο­ρέ­σε­τε να σπά­σε­τε το α­διέ­ξο­δο, ώ­στε να εκ­πλη­ρω­θεί ο στό­χος ο ο­ποί­ος κα­τα­γρά­φε­ται στη δή­λω­σή μου η­με­ρο­μη­νί­ας 1 Νο­εμ­βρί­ου 2011, ό­τι οι θε­με­λιώ­δεις ε­σω­τε­ρι­κές πτυ­χές του κυ­πρια­κού προ­βλή­μα­τος θα ε­πι­λύ­ο­νταν μέ­χρι να συ­να­ντη­θού­με ξα­νά στο Green Tree αρ­γό­τε­ρα αυ­τόν τον μή­να, ε­πι­τρέ­πο­ντας έ­τσι τη διε­ξα­γω­γή της πο­λυ­με­ρούς διά­σκε­ψης.
[…] Πα­ρα­κα­λώ δε­χθεί­τε, Ε­ξο­χό­τα­τε, τη δια­βε­βαί­ω­ση των υ­ψη­λών μου προσ­ρή­σε­ων». Θα πρέ­πει να ση­μειω­θεί ό­τι στην ε­πι­στο­λή που α­πε­στά­λη­ στον Έ­ρο­γλου πα­ρα­λεί­πε­ται η α­να­φο­ρά «ε­νώ κα­τα­νο­ώ ό­τι δεν ε­πι­θυ­μεί­τε χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα».


Σελίδες: