Οι 12 προϋποθέσεις, για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους επιστήμονες (μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους)!

Οι 12 προϋποθέσεις, για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους επιστήμονες (μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους)!


Με βάση, την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, για να λάβει επίδομα ανεργίας 360 ευρώ, για 3 έως 9 μήνες από τον Ο.Α.Ε.Δ., ο μηχανικός, ο γιατρός και ο δικηγόρος, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, κατά τον χρόνο, πριν την υποβολή της αίτησης, για το σχετικό επίδομα, να έχει δηλώσει στην εφορία, ατομικό εισόδημα από την επαγγελματική δραστηριότητά του, έως 4.219 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει, να έχει διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητά, έξι μήνες, πριν υποβάλλει αίτημα, για το επίδομα.

Επίσης, το οικογενειακό του, επίδομα (δικό του και της συζύγου), να μην ξεπερνά, τις 30.000 ευρώ. Ο ασφαλισμένος, για να λάβει, τη σχετική παροχή, θα πρέπει, να είχε, την υποχρέωση, υπαγωγής στο τέως Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, αλλά και να είχε, καταβάλλει εισφορά, για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Κλάδος ασφαλισμένων τέως Ε.Τ.Α.Α.). Τέλος, δεν πρέπει, να χρωστά, ούτε, ένα ευρώ στον τέως Ε.Τ.Α.Α. – Ε.Φ.Κ.Α. και εάν, οφείλει, να τα ρυθμίσει άμεσα. Δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, εκτός των προ-αναφερόμενων προϋποθέσεων, είναι, όποιος, έχει ήδη κλείσει, τρία χρόνια ασφάλισης, δεν κάνει, άλλη εργασία και δεν λαμβάνει, σύνταξη (εξαιρείται, η σύνταξη χηρείας).

Οι προϋποθέσεις, σωρευτικά, είναι, οι παρακάτω:

1. Να έχει συμπληρωθεί από τον δικαιούχο, 3ετία συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης, εμμίσθου (να είναι ασφαλισμένος, από τον Ιούλιο του 2015) ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Ε.Τ.Α.Α. (νυν Ε.Φ.Κ.Α.), στο οποίο, υπάγονται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά τη διακοπή, της επαγγελματικής δραστηριότητας.

2. Να υπάρχει, αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Εναλλακτικά, θα πρέπει, το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος, που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης, για τη χορήγηση του βοηθήματος, να μην υπερβαίνει το 60%, του ποσού, που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση (60% Χ 586 Χ12 = 4.219 ευρώ). Ο δικαιούχος, να μην ασκεί, επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο, που προηγείται, του μήνα, που υποβάλλεται η αίτηση, για τη χορήγηση του βοηθήματος.

3. Να έχει γίνει, καταβολή της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας, του πρώην Ε.Τ.Α.Α., για τουλάχιστον τρία έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης. Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατά την 1/1/2011, απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς, για ένα τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς, για δύο τουλάχιστον έτη, εφόσον, η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, έγινε μέχρι 31/12/2013. Η διακοπή και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, πρέπει, να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης, για τη χορήγηση του βοηθήματος.

4. Να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης, για την οποία χορηγείται βοήθημα.

5. Να μην υπάγεται στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6. Να μην λαμβάνει, σύνταξη από τον Ε.Φ.Κ.Α. ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή αίτησης, για συνταξιοδότηση στους παραπάνω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου (σύνταξη χηρείας).

7. Να μην υπάρχει, οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τους πρώην Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.. στους οποίους, υπάγεται υποχρεωτικά, ο δικαιούχος, ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών (να τηρούνται, οι όροι της ρύθμισης).

8. Να μην έχει διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχει σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

9. Το συνολικό, ατομικό καθαρό εισόδημά του από οποιαδήποτε πηγή, των δύο φορολογικών ετών, που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει, αθροιστικά, το ποσό των 20.000 ευρώ.

10. Το συνολικό, οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, των δύο φορολογικών ετών, που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά, το ποσό των 30.000 ευρώ.

11. Να μην έχει, μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή σε πρόσωπα α΄ και β΄ βαθμού, συγγένειας.

12.Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Σημειωτέον, οι παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια της χορήγησής του. Διαφορετικά, η καταβολή του βοηθήματος, διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή της έκπτωσης από τη ρύθμιση οφειλών ή από την ημερομηνία της συνταξιοδότησης.

Εάν έχουν καταβληθεί, βοηθήματα, μετά την ημερομηνία διακοπής, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο κάθε δικαιούχος, είναι υποχρεωμένος, να ενημερώνει, τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., που χορηγούν το βοήθημα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με την εργασιακή και συνταξιοδοτική του κατάσταση. Για τη λήψη του βοηθήματος, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου. Η αίτηση, υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. της σχετικής βεβαίωσης. Η καταβολή του βοηθήματος, αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης. Το βοήθημα, καταβάλλεται, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ, μηνιαίως. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό, καθορίζονται, από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.

Ειδικότερα:

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται, για τρεις μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται, για τέσσερις μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται, για πέντε μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10  πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται, για έξι μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται, για επτά μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται, για οκτώ μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται, για εννέα μήνες.

Τα δικαιολογητικά, που κρίνονται ως απαραίτητα, είναι τα παρακάτω:

1. Βεβαίωση, των αρμόδιων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία πιστοποιείται:
η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.Τ.Α.Α.), ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα (Ε.Τ.Α.Α.), της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων, Η ύπαρξη οφειλής προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.) ή σε περίπτωση οφειλής, η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας, οι όροι, τηρούνται.

2. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα, των δύο τελευταίων φορολογικών ετών, που προηγούνται, της υποβολής της αίτησης, για τη λήψη του βοηθήματος, που έχει δηλωθεί, το εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο Α.Φ.Μ. και το εισόδημα της συζύγου. Σημειωτέον, ότι, σε περίπτωση, που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή, κατά τη διάρκεια, των δυο προηγούμενων ετών, της αίτησης, θα πρέπει, να υποβληθεί, βεβαίωση, της αλλοδαπής φορολογικής αρχής, για το ύψος του εισοδήματος (νόμιμα, επικυρωμένη και μεταφρασμένη).


Σχολιάστε εδώ